Udruga osoba s invaliditetom Križevci

Natječaj za posao u projektu “Zaželi – ostvari”

JAVNI POZIV
za zapošljavanje
u sklopu projekta Zaželi – ostvari
UP.02.1.1.16.0421
Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Predmet Javnog poziva: Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi – ostvari, UP.02.1.1.16.0421, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima za pomoć u kući

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 13

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: grad Križevci i pripadajuća naselja, općina Kalnik, općina Gornja Rijeka, općina Sveti Petar Orehovec i općina Sveti Ivan Žabno

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)
Radno iskustvo: nije potrebno
Opis poslova: Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta Zaželi – ostvari će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:
• nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
• prednost pri zapošljavanju imaju nezaposlene žene pripadnice ranjivih skupina: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice te pripadnice ostalih ranjivih skupina s najviše završenom srednjom školom.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu za zapošljavanje (vlastoručno potpisanu),
2. životopis (vlastoručno potpisan),
3. preslika osobne iskaznice,
4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
5. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum potvrde ne smije biti stariji od datuma objave natječaja),
6. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
7. dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
8. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
• žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
• osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
• azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
• liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
• pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
• beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,
• pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Obrazac prijave sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom ili poštom na adresu:
    Udruga osoba s invaliditetom Križevci
     Trg Antuna Nemčića 7
     48260 Križevci
ili na e-mail adresu: uik@uik.hr

s naznakom „Javni poziv – Zaželi – ostvari – NE OTVARATI“ u roku od 10 (deset) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 20. siječnja 2023. godine.
Nepravodobne, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Udruge osoba s invaliditetom Križevci.

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Udruzi osoba s invaliditetom Križevci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidat daje privolu za obavješćivanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj, a obrazac se ovjerava u prostorijama poslodavca. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Udruzi osoba s invaliditetom Križevci, na adresi Trg Antuna Nemčića 7, 48260 Križevci.

Podijeli ovaj članak

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content