Association of Persons with Disabilities Križevci

Encouraging employment and self-employment of persons with disabilities

In accordance with the Act on Professional Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities (Official Gazette No. 157/13 and 152/14), various activities aimed at integrating persons with disabilities into the world of work are carried out. The intention of the Act is to ensure the conditions for the most intensive inclusion of persons with disabilities in the open labor market, although employment in protected conditions and inclusion in work centers is also foreseen.

ENCOURAGEMENT OF EMPLOYMENT THROUGH MEASURES IN THE FRAMEWORK:

  1. Institute for expertise, professional rehabilitation and employment of persons with disabilities

On the basis of the Ordinance on incentives for the employment of persons with disabilities, funds are paid to employers who employ persons with disabilities or persons with disabilities on the basis of self-employment (Official Gazette No. 44/14., 2/15., 13/15. and 113/16. )

Original text:

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13. i 152/14.) provode se različite aktivnosti čiji je cilj integracija osoba s invaliditetom u svijet rada. Namjera Zakona je osigurati uvjete za što intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom u otvoreno tržište rada iako je predviđeno i zapošljavanje u zaštićenim uvjetima te uključivanje u radne centre.

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA PUTEM MJERA U OKVIRU:

1. Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, isplaćuju se sredstva poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ili osobama s invaliditetom po osnovi samozapošljavanja (Narodne novine br. 44/14.2/15.13/15. i 113/16.)

Skip to content