Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Siječanj
29

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Udruga invalida Križevci

UGRAĐENA VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA U OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI
U četvrtak, 22. siječnja održan je tehnički pregled Vertikalno podizne platforme za osobe s poteškoćama u kretanju. Vertikalno podiznu platformu za Osnovnu školu Ljudevita Modeca Križevci osigurala je Udruga invalida Križevci kroz EU projekt "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav".   Tehničkom pregledu prisustvovali su Dražen Bokan, ravnatelj OŠ Ljudevita Modeca, Petar Gatarić, predsjednik Udruge invalida Križevci, Vesna Telban, voditeljica ispostave Ureda državne uprave, članica povjerenstva, Mirjana Padovan, stručni nadzor iz Ministarstva gospodarstva, Božena Tinodi, glavni nadzor za ugradnju lifta, Tihomir Kalaus, protupožarni inspektor, Đurđa Požgaj i Josip Jagoić, predstavnici Grad-koma d.o.o., izvođača građevinskih radova, Davor Konfic, nadzor za električnu struju, te predstavnici tvrtke Đurčević koja je izradila lift. U ime Grada nazočni su bili Ljiljana Stojsavljević Križan i Mladen Tenodi, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. U veljači bi novoizgrađeni lift trebalo početi koristiti djeca s teškoćama uz pratnju asistenata u nastavi. Platforma će omogućiti lakše kretanje školskom zgradom učenicima s teškoćama, ali i ostalim učenicima, njihovim roditeljima te svima koji posjete školu, a kreću se otežano.                   This project is financed by European Union.
27.01.2015.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA
Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja putem iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini 1. Predmet Javnog poziva je korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (primjena 31. prosinca 2015. godine). 2. Mjere koje će se provoditi u 2015. godini su:     paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“     paket mjera za posebne skupine „I posebnost je prednost“     paket mjera za osobe s invaliditetom „Uključeni“     paket mjera za starije osobe „Važno je iskustvo“     paket mjera za dugotrajno nezaposlene „I mi smo za novi posao i učenje“     paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine     paket mjera „Važno je očuvati radno mjesto“     paket mjera za žene 3.  Zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama zaprimaju se do 31.12.2015. godine.
26.01.2015.
MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA
paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“ paket mjera za posebne skupine „I posebnost je prednost“ paket mjera za osobe s invaliditetom „Uključeni“ paket mjera za starije osobe „Važno je iskustvo“ paket mjera za dugotrajno nezaposlene „I mi smo za novi posao i učenje“ paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine paket mjera „Važno je očuvati radno mjesto“ paket mjera za žene
26.01.2015.
DOKUMENTACIJA I DODATNA POJAŠNJENJA
Kriteriji i uvjeti, ugovorne obveze i dokumentacija za pojedine skupine mjera:         Potpore za zapošljavanje         Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje         Potpore za usavršavanje         Obrazovanje nezaposlenih         Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa         Javni radovi         Mjere za očuvanje radnih mjesta     Uputa o provedbi zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta     Postupak odobravanja zahtjeva za dodjelu sredstava
26.01.2015.
POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM
Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13. i 152/14.) provode se različite aktivnosti čiji je cilj integracija osoba s invaliditetom u svijet rada. Namjera Zakona je osigurati uvjete za što intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom u otvoreno tržište rada iako je predviđeno i zapošljavanje u zaštićenim uvjetima te uključivanje u radne centre. POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA PUTEM MJERA U OKVIRU: 1. Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, isplaćuju se sredstva poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ili osobama s invaliditetom po osnovi samozapošljavanja (Narodne novine br. 44/14. i 2/15.)  
26.01.2015.
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE Što je invaliditet? U literaturi, u pravnim i ostalim dokumentima, koriste se različite definicije i pojmovi za osobe s invaliditetom. Primjerice, navode se pojmovi poput invalidne osobe, osobe s hendikepom, osobe s posebnim potrebama, osobe s teškoćama, tjelesno i mentalno oštećene osobe i sl. Svjetska zdravstvena organizacija još 1980. godine daje klasifikaciju oštećenja (biotičko), invaliditeta (funkcionalno) i hendikepa (socijalno) - (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – ICIDH) i definira spomenute pojmove. Prema ovoj klasifikaciji, oštećenje je bilo kakav gubitak ili odstupanje od normalne psihičke, fiziološke ili anatomske strukture ili funkcije. Invaliditet je bilo kakvo ograničenje ili nedostatak (koje proizlazi iz oštećenja) sposobnosti za obavljanje neke aktivnosti na način ili u opsegu koji se smatra normalnim za ljudsko biće. Hendikep je nedostatak, za određenog pojedinca, koji rezultira iz oštećenja ili invaliditeta, a ograničava ga ili mu onemogućuje ispunjenje njegove prirodne uloge u društvu (ovisno o dobi, spolu te društvenim i kulturalnim činiteljima). Hendikep zapravo označava teškoću, smetnju koja sputava neku aktivnost. Prema tome, hendikep može biti vrlo široko shvaćen, a u užem smislu, kako je već navedeno, odnosi se na osobe koje zbog oštećenja, odnosno invaliditeta, imaju teškoće u socijalnoj integraciji. No, teškoće u socijalnoj integraciji češće nego iz oštećenja ili invaliditeta osobe, proizlaze upravo iz njegove socijalne okoline, a ponekad i isključivo iz te okoline. Tako, neki autori definiraju hendikep kao totalni negativni učinak stanja individuuma koji uključuje: SMETNJE koje proizlaze iz nekih svojstava ili oštećenja pripadnih samoj osobi; OGRANIČENJA koja je odredilo samo društvo; NEGATIVNE STAVOVE socijalne sredine i SAMOPERCEPCIJU tj. doživljaj ili poimanje samoga sebe. Generalno se može reći da do hendikepa dolazi uslijed oštećenja (značajka osobe) i ograničenja (društveni stavovi). Najnovija verzija klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije iz 2001. godine (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), na funkcioniranje pojedinca i invalidnost gleda kao na rezultate uzajamnog djelovanja fizičkog ili mentalnog stanja osobe, te društvenog i fizičkog okruženja. Invalidnost nije obilježje osobe već niz činitelja od kojih mnoge stvara društveno okruženje. Radi toga je potrebno aktivno društveno djelovanje, kako bi došlo do promjena koje bi omogućile puno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim aspektima društva. Isto uključuje i pružanje jednakih prilika svim pojedincima, povećanje sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvenom životu, identificiranje mogućih aktivnosti društva u cilju povećanja samostalnosti i mogućnosti izbora pojedinaca, podizanje razine životnih uvjeta i kvalitete života, te podizanje svijesti i poticanje promjena u društvenom ponašanju. Ova verzija klasifikacije zapravo daje unificirani okvir za samu klasifikaciju posljedica bolesti. Strukturirana je temeljem sljedećih komponenata: Tjelesno funkcioniranje (npr. mentalno funkcioniranje, senzoričko funkcioniranje, kardiovaskularno…) i tjelesne strukture (npr. struktura živčanog sustava, strukture kretanja, metaboličke i strukture endokrinog sustava…) Aktivnosti (u relaciji sa svakodnevnim aktivnostima osobe i općenito samoaktivnošću) i participacija (uključivanje u životne situacije) – (npr. komunikacija, mobilnost, samozbrinjavanje, socijalna participacija…) i Pripadne informacije o kompleksnosti oštećenja i faktorima okoline (stavovi, usluge, sustav podrške, politika, socijalni odnosi, pomoćna tehnologija…). Funkcioniranje i invalidnost definirani su kao kompleksna interakcija između zdravstvenog stanja pojedinca i kontekstualnih faktora okoline, kao i osobnih faktora. Slika koja je dobivena kombinacijom ovih faktora i dimenzija jest «osoba u njegovom ili njezinom svijetu». Ova klasifikacija tretira spomenute dimenzije interaktivno i dinamički, a ne linearno i statično. Klasifikacija ne tretira etiologiju i stavlja naglasak na funkcioniranje, radije nego na stanje ili bolest. Vrlo je oprezno dizajnirana, tako da je relevantna za sve svjetske kulture, kao i dobne i spolne skupine, te je primjerena heterogenoj populaciji. U Republici Hrvatskoj ne postoji jedinstvena definicija osoba s invaliditetom. Različiti sustavi koriste također i različite pojmove, što ponekad rezultira manjim ili većim praktičnim problemima. Tako, primjerice, sustav socijalne skrbi koristi pojam tjelesno ili mentalno oštećene osobe, dok sustav prosvjete koristi pojam djeca i mladež s teškoćama u razvoju, a sustav mirovinskog osiguranja i zapošljavanja koristi pojam osobe s invaliditetom. Prema jednoj od novijih definicija koju daje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom iz 2002. godine, osoba s invaliditetom je svaka osoba kod koje postoji tjelesno, osjetilno ili mentalno oštećenje koje za posljedicu ima trajnu ili na najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu. Sustav mirovinskog osiguranja razlikuje invalidnost i invaliditet. Invalidnost definira kao pojam svojstven isključivo mirovinskom osiguranju, a utvrđuje se u odnosu na zdravstveno stanje i radnu sposobnost u vremenu uspostavljanja svojstva osiguranika u mirovinskom osiguranju. Vezana je isključivo za sposobnost ili nesposobnost obavljanja rada (razlikuju se profesionalna i opća nesposobnost za rad). Može postojati i kada nije došlo do tjelesnog oštećenja. Invaliditet je pak, prema ovom shvaćanju mnogo širi pojam i ocjenjuje se prema sposobnostima u obliku složenih aktivnosti i ponašanja, općenito prihvaćenih kao značajne odrednice svakodnevnog života. U Republici Hrvatskoj se sve češće koristi i pojam osobe s posebnim potrebama. Ovaj je pojam posljedica sve više prisutne inkluzije (edukacijske, ali i šire socijalne), koja se temelji na osnovnim ljudskim pravima i podrazumijeva ravnopravnu participaciju u socijalnom životu, odnosno upravo podjednake šanse za sve. Ovome je preduvjet (kada se radi o osobama s invaliditetom, ali i ostalim ranjivim socijalnim skupinama), svjesnost i aktivni angažman društvene zajednice u stvaranju uvjeta (mjere “pozitivne diskriminacije”) za zadovoljenje svakodnevnih potreba osoba s invaliditetom. Same osobe s invaliditetom ističu međutim neprimjerenost ovog pojma, jer se, kako ističu, ne radi o zadovoljenju posebnih, već uobičajenih ljudskih potreba. Svakako, govoreći o osobama s invaliditetom govorimo zapravo o osobama s tjelesnom invalidnošću, osobama s kroničnim bolestima, osobama s oštećenjima sluha, osobama s oštećenjima vida, osobama s mentalnom retardacijom, osobama s autizmom i osobama s višestrukim oštećenjima. U istu skupinu, prema nekim autorima, spadaju i osobe s teškoćama u glasovno-govornoj komunikaciji te osobe s psihičkim i organskim smetnjama.
26.01.2015.
NOVI BROJ RAČUNA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA OD 1. SIJEČNJA 2015.
Obavještavaju se svi osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja da se za potrebe poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a 1. siječnja 2015. godine otvara novi račun u Hrvatskoj narodnoj banci koji glasi: IBAN: HR33 1001 0051 5502 0000 2 Molimo da uplate za dopunsko zdravstveno osiguranje, počevši s 1. siječnjem 2015. godine kada će se račun aktivirati, vršite na navedeni račun. Model i poziv na broj primatelja ostaju isti. Osiguranici koji imaju ugovorene trajne naloge u bankama za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja ne moraju ništa mijenjati. Sve banke su obavještene o novom broju računa.
07.01.2015.
SVETA TRI KRALJA, 06.01.2015.
Prateći zvijezdu repaticu trojica mudraca stigli su u Betlehem, poklonili se Isusu i darovima priznali Kralja nad kraljevima. Blagdan Sveta tri kralja slavi se 6. siječnja i predstavlja kraj božićnog razdoblja ‘dvanaestodnevnice’. Tim danom, poznatim i pod nazivom Bogojavljenje, u ranoj kršćanskoj tradiciji slavilo se Isusovo rođenje, pohod trojice mudraca i svi događaji iz njegovog života do krštenja u rijeci Jordan, uključujući i čudo na svadbi u Kani. Stare liturgije u blagdanu Bogojavljenja slavile su prosvjetljenje, objavu i proglašenje. Najvažnija poveznica s blagdanom Sveta tri kralja upravo je ‘objava poganima’ jer su mudraci s istoka prepoznati kao pogani, odnosno ‘oni koji nisu Židovi’, a Bog ih je objavom rođenja svoga sina pozvao u svoje kraljevstvo. Rimokatolička Crkva uvela je slavljenje Bogojavljenja krajem 4. stoljeća i u njemu stavila naglasak na Isusovo krštenje i pohod trojice mudraca. Sveta tri kralja u kršćanskoj se tradiciji, prema evanđelju po Mateju, spominju kao trojica mudraca koji su se s istoka došli pokloniti se Isusu. Na put su krenuli prateći zvijezdu repaticu, a nakon što su u Betlehemu pronašli Isusa, darovali su mu tri simbolička dara – smirnu (plemenitu mast) kao čovjeku, zlato kao kralju i tamjan kao Bogu. Zapadni kršćani od 8. stoljeća trojicu mudraca poznaju pod imenima Baltazar, Melkior i Gašpar, dok se na istoku koriste različita imena. Nakon smrti njihove su relikvije odnesene u Carigrad, kasnije u Milano i na kraju u katedralu u Kölnu gdje se nalaze i danas.  
06.01.2015.
SVETA OBITELJ, 28.12.2014.
U nedjelju nakon Božića slavimo blagdan svete Obitelji sjećajući se da je dječak Isus mogao rasti i spremati se za mesijansku zadaću zahvaljujući nježnoj brizi Josipa i Majke Marije. Josip i Marija trebali bi nam biti uzor kršćanske obitelji. Josip je kao brižni “otac” brinuo za svetu obitelj, bio je poslušan Božjem anđelu koji mu je rekao da uzme majku i djete i da ode u Egipat i da ostane tako sve dok mu anđeo ne kaza da se vrati, zbog Herodovog zlog nauma da ubije dijete. Majka Marija naša Kraljica i Zaštitnica, pravi je uzor brižne majke i prave Božje službenice. Veličina Marije je u tome što je povjerovala anđelu Gabrijelu i rodila Spasitelja. Brinula se s neizrezivom ljubavlju za svoga Sina, te postala Majkom cijeloga svijeta. Neka nam uistinu sveta Obitelj bude uzor čestitosti, iskrene ljubavi, požrtvovnosti i zahvalnosti. Budimo zahvalni Bogu za dar obitelji.
28.12.2014.
SVETI STJEPAN PRVOMUČENIK, 26.12.2014.
Stjepan Prvomučenik bio je jedan od sedmorice đakona u počecima Crkve, to znači po svojoj službi skrbnik za siromašne u zajednici. Podaci o njegovu radu i mučeništvu zabilježeni su u novozavjetnoj knjizi Djela apostolska. Židovske su ga starješine, razjareni njegovim riječima i ugledom u narodu najprije uhitili i dovukli pred svoje Veliko vijeće. Lažno su ga optuživali da je govorio bogohulne riječi protiv Mojsija i protiv Boga. Stjepan se brani. To je vijećnike još više razljutilo: izveli su ga izvan grada i pogubili kamenovanjem. Umirući, bilježi Sveto pismo, Stjepan je klicao: "Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!" Sudbina mu je bila vrlo slična Isusovoj. Slavi se kao prvi kršćanski mučenik za vjeru. Ikonografija prikazuje Stjepana kao mladića odjevena u đakonsku dalmatiku, s mučeničkom palmom u jednoj ruci, a s kamenom, znakom "oruđa" kojim je ubijen, u drugoj. Mjesto u kalendaru mu je "drugi dan Božića". Svima koji danas slave imendan upućujemo iskrene čestitke i želimo čvrstu vjeru poput Stjepanove.    
26.12.2014.
BOŽIĆ, 25.12.2014.
Blagdanom Božića slavimo rođenje našeg Spasitelja Isusa Krista. Prema Bibliji, Isusa, Božjeg Sina, rodila je Blažena Djevica Marija, u gradu Betlehemu. Anđeli su pastirima dojavili vijest o Isusovu rođenju te su oni prvi vidjeli dijete. Poslije je zvijezda repatica dovela sveta tri kralja do Isusa. Prikaz rođenja Isusova po Lukinu Evanđelju (Lk: 1-2): „U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.“ Isus se rodio da bi nas otkupio od svakoga grijeha, da nas spasi i dovede k Ocu.  
25.12.2014.
BADNJAK, BADNJA VEČER, 24.12.2014.
Badnjak, Badnji dan ili Badnja večer je naziv dana prije Božića u kršćanskom kalendaru. Ovo je dan prije Božića. Na Badnjak se uređuje kuća za Božić, te se kiti božićno drvce. Tradicionalno se na Badnjak obdržava post. Općenito u katoličkom svijetu poima se kao dan neposredne priprave i spremanja za polnoćnu misu. Prvotno se slavio još u pretkršćansko vrijeme. Na dan 24. prosinca pada zimski solsticij, kad su se palile vatre /kao ivandanjski krijesovi uoči ljetnog solsticija/, da bi se uz bdijenje iščekivalo rođenje "mladog Sunca". Sam pojam dolazi od staroslavenske riječi "b'deti", što znači bdjeti, biti budan, čekati.
24.12.2014.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga invalida Križevci koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivna video reklama - Hedona d.o.o.

Klikom na sliku pogledajte promotivnu video reklamu Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

EU projekt “Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav”

 

 

 

Ulaganje u budućnost              
Projekt  je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr/

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"