Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Veljača
21

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Križevačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

Križevačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca (»Službeni vjesnik Grada Križevaca« broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada Križevaca, na 5. sjednici održanoj 07. prosinca 2005., donijelo je KRIŽEVAČKU STRATEGIJU jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini.

1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. (u daljnjem tekstu: nacionalna strategija), (»Narodne novine« broj 13/03).

Nacionalna strategija naglašava nužnost uspostave jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, bez obzira na vrijeme, vrstu i okolnosti nastanka invaliditeta i njihovih udruga.

Ciljevi Nacionalne strategije su promicanje i osiguravanje prava osoba s invaliditetom, stvaranje uvjeta za djelotvorno rješavanje problema, koordinirano djelovanje i ucinkovito informiranje na svim razinama, osiguravanje punog i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice te senzibilizacija društva.

Nacionalna strategija je utemeljena na suvremenim znanstvenim dostignućima i odredbama nacionalnih i međunarodnih zakona i dokumenata.

Od međunarodnih dokumenata za problematiku osoba s invaliditetom prihvaćene su odredbe: Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Opće deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom, Svjetskog programa djelovanja za osobe s invaliditetom, Standardnih pravila o izjednačavanju mogućosti za osobe s invaliditetom UN-a, Pariške povelje za novu Europu, Jedinstvene rehabilitacije osoba s invaliditetom Vijeća Europe i Odluke Europske komisije o Europskoj godini osoba s invaliditetom – 2003. i drugih.

Nacionalna strategija obavezuje tijela državne uprave na provođenje sadržanih mjera o provedbi kojih će godišnje izvještavati Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo Vlade). Tijela državne uprave dužna su u svoje godišnje planove uvrstiti mjere za provedbu u skladu s Nacionalnom strategijom te osigurati sredstva iz državnog proračuna za svaku godinu.

Nacionalna strategija predviđa da u četverogodišnjem razdoblju tijela državne uprave, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje skrbe o osobama s invaliditetom te znanstveno-stručnim institucijama, provedu sve sadržane mjere.

Grad Križevci izvršava ovlasti i obaveze koje proizlaze iz njegova samoupravnog djelovanja preko tijela Grada Križevaca, tijela mjesne samouprave, gradskih upravnih tijela i javnih službi, a na dobrobit građana grada Križevaca.

Slijedom navedenoga, a s obzirom na specifičnost potreba gradana s invaliditetom i njihov značajan udio u ukupnom broju stanovnika (10,3%) te na uzor koji je pokazao Grad Zagreb, kao metropola, Grad Križevci usvaja Križevačku strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini (u daljnjem tekstu: Križevačka strategija).

Prihvaćanjem i provodenjem mjera Križevacke strategije uspostavlja se učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom grada Križevaca. Križevačka strategija slijedi strukturu i sadržaj Nacionalne strategije i Zagrebačke strategije.

U Križevačkoj strategiji navedene mjere s nositeljima i rokovima provedbe, razvrstane su prema područjima značajnima za osobe s invaliditetom: Obitelj i civilno društvo; Zdravlje, sport i rekreacija; Obrazovanje; Profesionalna rehabilitacija; Zapošljavanje i rad; Stanovanje, mobilnost i pristupačnost; Socijalna pomoć i skrb; Mirovinsko osiguranje te Koordinacija i informiranje.

U Križevačkoj strategiji navedene su mjere i aktivnosti za čije se provođenje traži suradnja lokalne razine te mjere i aktivnosti koje će gradski odjeli poduzimati i provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Križevaca, udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugima.

 

2. PROGRAM DJELOVANJA

2.1. OBITELJ I CIVILNO DRUŠTVO

1. Grad Križevci kontinuirano će, u suradnji s tijelima državne uprave, stvarati pretpostavke za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, poštujući pri tome temeljne međunarodne dokumente na području skrbi o osobama s invaliditetom.

2. Grad Križevci, u suradnji s tijelima državne uprave, udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugim organizacijama, kontinuirano će i aktivno sudjelovati prigodom uključivanja osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice, poštujući pri tome pravo izbora osobe s invaliditetom te njezi odabir načina života prema vlastitim kriterijima i vrijednosnom sustavu.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti
Rok: kontinuirano

3. Stvaranje pretpostavki za osnivanje savjetovališta za osobe s invaliditetom i za članove njihovih obitelji. Savjetovališta bi imala širok raspon djelovanja: individualni i grupni rad s osobama s invaliditetom i sa članovima njihovih obitelji, edukacije o potrebama i mogućnostima. U radu savjetovališta bili bi uključeni stručnjaci različitih profila iz pojedinih područja značajnih za osobe s invaliditetom. Rad savjetovališta bio bi lokacijski i vremenski organiziran sukladno potrebama korisnika.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti, u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci, Zavodom za javno zdravstvo i udrugama osoba s invaliditetom.
Rok: do kraja 2006.

4. Provodenje istraživanja »Poštivanje prava osoba s invaliditetom u Gradu Križevcima« prema upitniku UN-a. Ispitivanje će se provesti na članovima udruga osoba s invaliditetom – osobe s različitim vrstama invaliditeta. Rezultati ispitivanja pokazat će stupanj zadovoljstva ispitanika s pojedinim područjem života i rada sukladno Standardnim pravilima UN-a. Usporedba rezultata u 2006. godini s prethodnima dat će stvarne ocjene poduzetih aktivnosti. Usporedba rezultata iz 2006. godine obavit će se početkom 2007., čime će se dati stvarne ocjene poduzetih aktivnosti.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Udrugom invalida Križevci i drugim udrugama osoba s invaliditetom.
Rok: do polovine svibnja 2006.

5. Izrada programa djelovanja u skladu s kojim će se sustavno i planski najmanje dva puta godišnje putem medija (radio, TV, tisak) davati informacije o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom u svrhu senzibilizacije javnosti.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Udrugom invalida i drugim udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

2.2. ZDRAVLJE, SPORT I REKREACIJA

1. Izraditi program aktivnosti u svrhu povećanja broja preventivnih pregleda osiguranih osoba te i nadalje kontinuirano provoditi preventivne programe u cilju promicanja zdravlja i sprečavanja nastanka invalidnosti i težih oštečenja organizma.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Domom zdravlja i drugim udrugama osoba s invaliditetom
Rok: do kraja 2006.

2. Izraditi program sustavne edukacije na nivou primarne zdravstvene zaštite radi edukacije o posebnostima bolesti i stanja te osposobljavanja za rješavanje problema vezanih uz rad s osobama s invaliditetom i kontinuirano ih provoditi.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Domom zdravlja i drugim udrugama osoba s invaliditetom
Rok: do kraja 2006.

3. Izrada programa radi poboljšanja uključivanja djece i mladeži s teškoćama u razvoju u izvannastavne sportske i druge aktivnosti te kontinuirano ih provoditi.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji sa Zajednicom športskih udruga, Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i drugim udrugama osoba s invaliditetom
Rok: do kraja 2006.

4. Grad Križevci, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom radit će na dostupnosti školskih prostora u svrhu omogućavanja izvannastavnih sportskih i drugih aktivnosti djeci i mladeži, uključujući svu djecu i mlade s teškoćama u razvoju, a radi očuvanja i poboljšavanja njihova zdravlja.
a) u jednoj osnovnoj školi i u srednjoj školi
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti
Rok: do kraja 2006.

5. Kontinuirano djelovanje na prilagodbi:
a) prostora i objekata u vlasništvu Grada Križevaca namijenjenih sportu i rekreaciji, kako bi bili na raspolaganju svim osobama s invaliditetom Grada Križevaca;
b) rješavanje pristupačnosti Gradskih bazena u Križevcima osobama s invaliditetom;
c) broja parkirališnih mjesta potrebama osoba s invaliditetom, kao i vođenje brige o primjerenom obilježavanju parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom na području grada Križevaca.
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti, Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Rok:
a) kontinuirano
b) do kraja 2006. godine
c) kontinuirano

2. 3. OBRAZOVANJE

1. Zalaganje za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovite odgojne skupine i osiguravanje uvjeta za njihovu što potpuniju integraciju.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, dječjim vrtićima i drugim udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

2. Zalaganje za to da se zapošljavaju specijalizirani stručnjaci u dječjim vrtićima i školama natjecajem i da se koristi programima Zavoda za zapošljavanje (volonteri za odredene projekte).
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s dječjim vrtićima, školama i udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

3. Grad će, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugim organizacijama poticati volonterski rad, kao nadopunu profesionalnom timu.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom, Gradskim društvom crvenog križa, Centrom za socijalnu skrb i Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Rok: kontinuirano

4. Utvrđivanje objekta i opreme tehničke kulture za specifične skupine djece i mladeži s invaliditetom te izrada i provođenje specifičnih programa za djecu i mladež s teškoćama u razvoju iz područja tehničke kulture, osobito informatike i univerzalnog dizajna.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i Zajednicom tehničke kulture
Rok: do kraja 2006.

2. 4. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, ZAPOŠLJAVANJE I RAD

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/02) obavezuje tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvanproračunske fondove te pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, da na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima i određenom dinamikom zapošljava propisani udio osoba s invaliditetom.
a) Svi gradski odjeli i javne ustanove u vlasništvu Grada Križevaca imat će najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na 49 zaposlenih.
b) Organizacija stručno-znanstvenog skupa o zapošljavanju osoba s invaliditetom.

a) Nositelji: Svi gradski upravni odjeli i ustanove u vlasništvu Grada
Rok: do kraja 2006.

b) Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom, Zavodom za javno zdravstvo i Zavodom za zapošljavanje
Rok: do kolovoza 2006.

2. 5. STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPACNOST

1. Grad Križevci, u suradnji s nadležnim ministarstvima, kontinuirano će raditi na osiguravanju pristupačnosti osobama s invaliditetom svim javnim ustanova na području Grada.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i Upravni odjel za gospodarstvo i financije u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

2. 6. MIROVINSKO OSIGURANJE

U planiranju, poduzimanju i provođenju mjera iz područja mirovinskog osiguranja, Grad Križevci ce surađivati s tijelima državne uprave, na način koji obje strane procijene najučinkovitijim i u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom podržati potaknute promjene Zakona o mirovinskom osiguranju.

2.7. SOCIJALNA POMOC I SKRB

1. Kontinuirano će se pratiti socijalni i materijalni status korisnika vrsta pomoći prema odluci o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Križevaca i Zakonu o socijalnoj skrbi. Vrsta pomoći i socijalni programi poboljšavat će se sukladno potrebama korisnika. Pojedini programi i pomoći prilagođavat će se osobama s invaliditetom, npr. sustavno ce se uključivati djeca i mladi s invaliditetom u program ljetovanja i zimovanja.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Zajednica športskih udruga u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Križevci, školama i udrugama osoba s invaliditetom.
Rok: kontinuirano

2. Stvaranje preduvjeta za pristupačnost Centru za socijalnu skrb Križevci
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi
Rok: do kraja 2006.

3. Organizacija i provođenje stalnih i povremenih edukacija i stručno-znanstvenih skupova za osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji, voditelje i članove udruga iz područja socijalne skrbi.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

4. Organizacija i provođenje rasprave o stvarnom stanju i mogućnostima skrbi za osobe s invaliditetom na području grada.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Križevci i udrugama osoba s invaliditetom
Rok: do rujna 2006.

2. 8. KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

1. Kontinuirano ažuriranje Vodiča kroz Grad Križevce za osobe s invaliditetom koji je tiskan 2004. godine, a namijenjen je osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, u svrhu cjelovitog informiranja o njihovim pravima i mogućnostima.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti
Rok: do konca 2006.

2. Osiguravanje prostora za oglašavanje o aktivnostima udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom na Web stranici Grada Križevaca.
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

3. Prigodna obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (03. prosinac), Europskog tjedna mobilnosti (16. do 22. rujna), Dana bijelog štapa (15. listopad), Dana cerebralne i dječje paralize (5. svibanj), Dana obitelji (15. svibanj) i Dana oboljelih od neuromuskulatnih bolesti (21. svibanj).
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom
Rok: svake godine prigodom datuma

 

3. ZAVRŠNE ODREDNICE

Prihvačanje i provođenje Križevačke strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju mnogobrojnih sudionika. Funkciju praćenja pojedinih područja djelovanja, koordinaciju i usklađivanje svih djelatnosti na razini grada obavljat ce Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sukladno funkciji i djelovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske.

Mjere i aktivnosti navedene u Križevačkoj strategiji uspješno će se i pravovremeno provoditi samo uz stalnu koordinaciju između pojedinih izvršitelja. Povjerenstvo bi koordiniralo, poticalo i pratilo provođenje pojedinih mjera, pružalo stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i suradnicima provođenja mjera i aktivnosti.

Gradski odjeli, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada Križevaca dužni su provoditi mjere i aktivnosti iz Križevacke strategije radi promicanja prava i unapređenja položaja osoba s invaliditetom u gradu Križevcima.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, u suradnji s Povjerenstvom, koordinirat će i pratiti provedbu Križevačke strategije. Nadležni gradski odjeli i drugi nositelji aktivnosti dostavit će do 15. veljače 2007. godine Upravnom odjelu za društvene djelatnosti izvješće o provedbi mjera iz svoje nadležnosti, a objedinjena izvješća će do 1. ožujka Upravni odjel za društvene djelatnosti uputiti Povjerenstvu.

Povjerenstvo će do 15. ožujka 2007. godine dostaviti Gradskom poglavarstvu objedinjeno izvješće o provedbi mjera iz Križevačke strategije, koje će o tome izvijestiti Gradsko vijeće Grada Križevaca.
Upravni odjel za društvene djelatnosti, po potpisivanju Križevačke strategije, objavit će istu na Internet stranicama Grada Križevaca.

Križevačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Križevaca«.

KLASA: 550-01/05-01/232 PREDSJEDNIK
URBROJ: 2137/02-03-05-1 Dragutin Guzalić, v. r.
Križevci, 07. prosinca 2005.

 
 Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"