Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Veljača
21

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Ciljevi

Ciljevi

- promicati zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada kako bi se osobama s invaliditetom osigurale jednake mogućnosti;
- postići zaštitu prava i dostojanstva osoba s invaliditetom;
- omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom u profesionalnom procjenjivanju, usmjeravanju, naobrazbi i uslugama vezanima uz zapošljavanje;
- postići priznavanje postojećih i potencijalnih mogućnosti i doprinosa osoba s invaliditetom općem blagostanju društvene zajednice i njenom obogaćivanju različitostima;
- senzibilizirati i poticati poslodavce da zapošljavaju osobe s invaliditetom;
- postići veći osjećaj pripadnosti zajednici;
- postići veće uključivanje u zapošljavanje žena s invaliditetom i osoba kojima je potrebna povećana pomoć i skrb zajednice;
- postizati nezavisnost, ublažavanje negativnog učinka siromaštva i ispravljati nepovoljno socijalno-ekonomski položaj osoba s invaliditetom;
- poboljšavati kvalitetu života osoba s invaliditetom, njihovu socijalnu integraciju i unapređivati sudjelovanje u svim segmentima društvenog života uz jednake mogućnosti.

Mjere i aktivnosti

1. Realizacija mjera i aktivnosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Aktivnosti:
- osiguranje zapošljavanja osoba s invaliditetom u gradu Križevcima prema odredbama Zakona u gradskim uredima, zavodima, ustanovama, trgovačkim društvima u vlasništvu grada
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom, Zavod za zapošljavanje
Rok: 2008. i kontinuirano.

3. Osiguravanje stručne pomoći u zapošljavanju osoba s invaliditetom
Aktivnosti:
- poticanje pružanja organizirane stručne pomoći osobama s invaliditetom u prilagodbi na novu radnu sredinu te poslodavcima u organizaciji radnog procesa i osiguranja uvjeta za rad osoba s invaliditetom
- organizacija različitih obrazovnih programa (tečajevi, radionice, tribine, okrugli stolovi) u cilju upoznavanja poslodavaca s mogućnostima i specifičnostima osoba s invaliditetom,
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom, Zavod za zapošljavanje
Rok: 2008. i kontinuirano.

4. Suradnja s Fondom za zapošljavanje osoba s invaliditetom u cilju sutavnog jačanja kompetencija osoba s invaliditetom u cilju pripreme za potrebe tržišta rada
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom, Zavod za zapošljavanje
Rok: 2008. i kontinuirano

5. Sustavno senzibiliziranje poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Aktivnosti:
- organiziranje i poticanje organiziranja edukacijskih programa, okruglih stolova, stručnih skupova s poslodavcima u cilju senzibiliziranja za zapošljavanje osoba s invaliditetom
- organizacija i pomoć u organizaciji prezentacije vještina, znanja, sposobnosti i mogućnosti osoba s invaliditetom te potpornih i pristupačnih tehnologija
- organizacija i pomoć u organiziranju kampanja za zapošljavanje osoba s invaliditetom i senzibiliziranje poslodavaca korištenjem primjera dobre prakse
- organiziranje prigodnog natjecanja za izbor i dodjelu priznanja najboljim poslodavcima
- organizacija zajedničkih susreta učenika i studenata s invaliditetom završnih godina s poslodavcima
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom, Zavod za zapošljavanje
Rok: 2008. i kontinuirano

7. Područje: PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD NASILJA I ZLOSTAVLJANJA

Uvod i ocjena stanja

Pravo na dostojan život bez nasilja svih građana Republike Hrvatske regulirano je nizom zakona i drugih propisa.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (2003.) donesen je kako bi cjelovito regulirao rješavanje ovoga sve izraženijega društvenog problema. Izmjene Kaznenog zakona od 2006. povećavaju kazne za kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži i kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007. propisuje mnoge mjere za zaštitu od nasilja. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2005.) i njegove izmjene i dopune precizno određuju mjere i postupanja nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja te pružanju pomoći žrtvama nasilja.
Svi navedeni dokumenti naglašavaju poboljšavanje položaja žrtava nasilja i podizanje kvalitete njihova života. Prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kao žrtvama nasilja društvo treba iskazati veći stupanj osjetljivosti i osigurati veći stupanj zaštite.
Odredbe Ustava Republike Hrvatske naglašavaju dužnost zaštite djece i nemoćnih, što se osobito odnosi na djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.
Konvencija o pravima djeteta ističe da dijete s teškoćama u razvoju “treba voditi ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo, jačaju djetetovo oslanjanje na vlastite snage i olakšavaju njegovo sudjelovanje u zajednici”.
Iako se radi o području koje regulira zaštitu od nasilja i zlostavljanja u cijelosti, najveći broj mjera odnosi se na obiteljsko nasilje kao najdominantniji okvir zbivanja. Zakon sadržajno definira nasilje u obitelji kao:
- svaku primjenu fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe;
- svako drugo postupanje jednoga člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol;
- prouzročen osjećaj straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva;
- fizički napad bez obzira na to je li nastupila tjelesna ozljeda ili ne;
- verbalne napade, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i druge načine grubog uznemiravanja;
- spolno uznemiravanje;
- uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja;
- protupravnu izolaciju ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama;
- oštećivanje ili uništavanje imovine ili pokušaj da se to učini.
Grad Križevci, u cilju provođenja međunarodnih i nacionalnih propisa radi osiguranja učinkovite, pravodobne i odgovarajuće zaštite i pružanja pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, priprema donošenje cjelovitog programa djelovanja strategije jedinstvene politike za žrtve obiteljskog nasilja.
Mjere i aktivnosti, sukladno tom strateškom dokumentu, odnosit će se na sve žrtve nasilja, uključujući i osobe s invaliditetom. Iako se u zadnjih nekoliko godina više pozornosti posvećuje ovom kompleksnom društvenom problemu, stručno-znanstvena istraživačka aktivnost još uvijek ne prati brze promjene strukture i opsega ovog fenomena. Cjelokupna aktivnost zajednice usmjerena je prema mjerama za prepoznavanje i zaštitu pojedinca ili grupe žrtava nasilja.
Statistički podaci, a još manje uzročno-posljedična analiza o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom gotovo da ne postoje. Povremeno se koriste vjerojatno realne procjene da su žene s invaliditetom najrizičnija skupina žrtava obiteljskog nasilja, a zatim starije osobe s invaliditetom.
Djeca s teškoćama u razvoju integrirana u redovni odgojno-obrazovni proces, prema pojedinačnim podacima institucija, često su meta napada svojih vršnjaka.
Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom treba prije svega osigurati dostupnost nacionalne i lokalne pravne regulative o postojećem sustavu opće pravne zaštite i zaštite od nasilja i zlostavljana, primjereno vrsti oštećenja, na odgovarajućem načinu komunikacije.
Strategijom se na području pravne zaštite i zaštite od nasilja i zlostavljanja trebaju ostvariti sljedeći ciljevi.

 

Ciljevi:

- osigurati dostupnost pravne regulative za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom;
- osigurati djelotvoran i ravnopravan pristup svim sustavima zaštite u zajednici;
- uspostaviti učinkovitu zaštitu osoba s invaliditetom od svih oblika nasilja i zlostavljanja.

Mjere i aktivnosti

1. Dostupnost pravne regulative osobama s različitim vrstama oštećenja
Aktivnosti:
- prevođenje na Brailleovo pismo i zvučnu tehniku međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava
- prevođenje na Brailleovo pismo i zvučnu tehniku dokumenata koji reguliraju područje zaštite od nasilja i zlostavljanja
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: 2008./2009. i kontinuirano


2. Edukacija i osnaživanje osoba s invaliditetom u cilju prevencije i ublažavanja posljedica nasilja i zlostavljanja
Aktivnosti:
- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za voditelje i članove udruga u cilju psihosocijalnog osnaživanja različitih skupina osoba s invaliditetom (žena, mladih, starijih osoba s invaliditetom)
- korištenje usluga savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove obitelji i savjetovališta grada Križevaca za žrtve obiteljskog nasilja
- osnaživanje žena s invaliditetom i podrška uključivanju u SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Policijska uprava, sudske institucije i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

3. Organizacija edukacije za stručnjake                
Aktivnosti:
- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za stručnjake koji se bave zaštitom djece s teškoćama u razvoju / osoba s invaliditetom u sustavu zaštite od nasilja i zlostavljanja
- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za stručnjake koji se bave zaštitom žrtava nasilja i zlostavljanja o specifičnostima i potrebama djece s teškoćama u razvoju /osoba s invaliditetom;
- organizacija stručnih skupova, radionica, tribina, predavanja i sl. za stručnjake koji se bave zaštitom djece u odgojnim i obrazovnim institucijama o obilježjima nasilja među djecom, strategijama borbe protiv nasilja, osobito prema djeci s teškoćama u razvoju
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

4. Organizacija javnih kampanja u cilju senzibiliziranja stručne i šire javnosti za probleme nasilja i zlostavljanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

 

8. Područje: INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVJESTI

Uvod i ocjena stanja

Osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom u društvo, kao temeljni cilj Križevačke strategije, ne može se ostvariti bez pristupa informacijama preko odgovarajućega komunikacijskog sustava. Za bolje razumijevanje mjera i aktivnosti na ovom području Križevačke strategije potrebno je podsjetiti na sadržaj pojmova:
- komunikacija podrazumijeva govorne i znakovne jezike, prikazivanje teksta, Brailleovo pismo i taktilnu komunikaciju, krupni tisak, zvučne zapise, pristupačne multimedije, osobne čitače i alternativne oblike, sredstva i oblike komunikacije, uključujući pristupačne informacijske i komunikacijske tehnologije;
- jezik obuhvaća govorene i znakovne jezike i druge oblike negovornih jezika.
Brze promjene i razvoj u svijetu informatike i komunikacija uvjetuju i način na koji ljudi međusobno komuniciraju, obavljaju poslove i koriste se uslugama i informacijama. Tehnološki napredak treba pomoći svim građanima u poboljšanju kvalitete života, a nikako ne smije biti faktor koji još snažnije isključuje pojedine društvene skupine. Osobe s invaliditetom trebaju snažniju pomoć društva da im omogući korištenje novih tehnologija kako bi ostvarili dobrobit tehnološkog napretka. Oštećenje ne smije biti razlog nedostupnosti informacija i tehnologije. Javne se službe trebaju pobrinuti za to da svoje informacije učine dostupnima i prilagođenima osobama s različitim vrstama oštećenja.
U razvoju standarda i oblikovanja novih komunikacijskih i informacijskih sustava potrebno je konzultirati predstavnike osoba s invaliditetom.
Kako bi osobe s invaliditetom mogle razviti svoje potencijale, potrebno je osigurati da cjelokupna zajednica pozitivno gleda na njihovo sudjelovanje u njezinim funkcioniranju.
Društvo je odgovorno za formiranje svijesti o sposobnostima i doprinosima osoba s invaliditetom. Sustavno će se provoditi javna kampanja za zaštitu prava osoba s invaliditetom.

 

Ciljevi:

- omogućiti osobama s invaliditetom optimalno korištenje nove tehnologije u cilju povećanja njihove neovisnosti i kvalitete života;
- omogućiti osobama s invaliditetom slobodno pretraživanje, primanje i prosljeđivanje informacija prema vlastitom izboru;
- poticati uklanjanje negativnih predrasuda prema osobama s invaliditetom;
- podizati razinu svijesti o aktivnoj ulozi osoba s invaliditetom, njihovim pravima na izjednačavanje mogućnosti i zaštitu od diskriminacije.

Mjere i aktivnosti

1. Izrada Vodiča kroz grad Križevce za osobe s invaliditetom
Aktivnosti:
- izrada novog izdanja Vodiča
- predstavljanje svim korisnicima
- objava na web stranicama grada Križevaca i udruga osoba s invaliditetom te turističke zajednice
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: 2009.

2. Izrada kalendara aktivnosti udruga osoba s invaliditetom
Aktivnosti:
- izrada kalendara sa svim važnim datumima za sve osobe s invaliditetom kao i specifične za pojedine udruge
- distribucija kalendara medijima, odgojnim i obrazovnim institucijama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, fakultetima
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: 2007.

3. Određivanje odgovornih osoba kao nositelja aktivnosti za područje invaliditeta u svim vrtićima i školama
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: 2008.

4. Obilježavanje prigodnih datuma nizom različitih aktivnosti
(Tjedan mobilnosti, međunarodni dan osoba s invaliditetom, međunarodni dani za pojedinu grupaciju osoba s invaliditetom, ...)
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

5. Organizacija stručnih skupova, tribina, okruglih stolova
Aktivnosti:
- aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u pripremi i radu skupova
- održavanje skupova na odgovarajućim i prigodnim lokacijama
- obvezno medijsko praćenje
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok:  kontinuirano

 

9. Područje: ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ I MEĐUNARODNA SURADNJA

Uvod i ocjena stanja

Prikupljanje i analiza podataka o broju, strukturi i obilježjima osoba s invaliditetom preduvjet su za planiranje i kreiranje politike djelovanja prema određenim grupacijama i populaciji osoba s invaliditetom u cjelini. Podaci i istraživanja o pojedinim aspektima invaliditeta i osoba s invaliditetom omogućuju kreiranje najučinkovitijih rješenja za pojedine probleme.
Nedostatak podataka o osobama s invaliditetom ozbiljna je zapreka razvoju cjelovitog sustava zaštite na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Temeljni podaci o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i Gradu Križevcima dobiveni su popisom stanovništva od 2001. Izvor sveobuhvatnih i cjelovitih podataka o osobama s invaliditetom Hrvatski je registar osoba s invaliditetom koji se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. S obzirom na neujednačenu dinamiku i način prikupljanja podataka o osobama s invaliditetom iz različitih izvora, postojeći sustav nije dovoljno transparentan, a za potrebe Grada Križevaca nije dostupan.
Za planiranje sustavne zaštite osoba s invaliditetom nužno je raspolaganje dinamičnim sustavom podataka o osobama s invaliditetom, a što će biti prioritetan zadatak u predstojećem razdoblju. Aktivnosti Grada bit će također usmjerene na poticanje i provođenje istraživanja pojedinih aspekata fenomena invaliditeta i obilježja osoba s invaliditetom.

 

Ciljevi:

- promicati standarde utemeljene na rezultatima akcijskih i znanstvenih istraživanja;
- poticati multidisciplinarna istraživanja i prikupljanje podatka kojima se promiče sudjelovanje osoba s invaliditetom;
- osigurati dostupnost cjelovitih podataka o osobama s invaliditetom s različitim vrstama oštećenja;
- sudjelovati u multidisciplinarnim istraživanjima o osobama s invaliditetom na nacionalnoj, regionalnoj i internacionalnoj razini;
- poticati razvoj i suradnju s gradovima, državama i organizacijama na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Mjere i aktivnosti

1. Izrada Križevačkog registra osoba s invaliditetom
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom u suradnji sa Registrom za osobe s invaliditetom RH i Zavodom za statistiku
Rok: 2009.

2. Provođenje i sudjelovanje u akcijskim istraživanjima o osobama s invaliditetom, o području invaliditeta i objavljivanje rezultata istraživanja u stručnim i znanstvenim radovima
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: 2008.

3. Sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima i razvijanje suradnje sa srodnim regionalnim partnerima
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

 

10. Područje: SUDJELOVANJE U POLITIČKOM I JAVNOM ŽIVOTU, KULTURI, RAZONODI I SPORTU

Uvod i ocjena stanja

Opredjeljenje za socijalni model djelovanja prema osobama s invaliditetom, utemeljen na promociji i zaštiti ljudskih prava, odnosi se na sva ljudska prava: od građanskih, političkih, gospodarskih, socijalnih i kulturnih do globalnih.
Sudjelovanje svih građana u političkom i javnom životu i demokratskim procesima temeljno je obilježje razvijene demokracije, stoga je nužno da osobe s invaliditetom mogu koristiti svoje pravo glasa i sudjelovati u takvim aktivnostima. Društvo ima obvezu stvarati poticajno okruženje za osobe s invaliditetom i omogućiti im sudjelovanje u politici i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Grad Križevci je na tom području, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom, pokrenuo niz aktivnosti koje su djelovale u tom pravcu.
Javna prezentacija projekata i programa Grada Križevaca redovito se odvija zajedno s predstavnicima osoba s invaliditetom.
Kao i u većini zemalja i gradova, osobito treba poticati veći angažman žena i mladih osoba s invaliditetom za aktivno sudjelovanje u javnom i političkom životu.
Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ovisi svakako i o tome koliko mogu sudjelovati u stvaranju i korištenju kulturnih vrijednosti. One imaju pravo i trebaju sudjelovati u kulturi, aktivnostima u slobodnom vremenu, sportu i turizmu.
U većini europskih gradova postoji niz problema u ostvarivanju pristupačnosti objekata i kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom, s obzirom na to da se, uglavnom, radi o starijim zdanjima ili povijesnim spomenicima kulture. U tom se slučaju uglavnom koristi koncept razumne prilagodbe. Mediji bi također trebali prezentirati raznolikost društva na način da pruže mogućnost osobama s invaliditetom da sudjeluju u kreiranju medijskog prostora i djeluju u njemu.
Grad Križevci u zadnjih nekoliko godina nizom aktivnosti otvara medijski i kulturni prostor osobama s invaliditetom, ali potrebno je učiniti i znatno više na izjednačavanju mogućnosti pristupa.
Sport i razonoda značajne su aktivnosti koje su za osobe s invaliditetom ponekad nužna terapijska nadopuna. Pokret se kao temeljna biološka potreba realizira ciljanom motoričkom aktivnošću, bez obzira na to radi li se o osobi bez invaliditeta ili s njim. Od davnina su ljudi pokazivali interes za bavljenje kineziološkim aktivnostima koje su imale različite predznake - od natjecateljskoga, rekreativnog, do razonode i zabave. Za osobu s invaliditetom kineziološke aktivnosti su osnovna pretpostavka za psihomotoričko prilagođavanje na novonastale uvjete življenja. Invaliditet narušava prostorni integritet samoga čovjeka, pri čemu se kao posljedica javlja otežana komunikacija osobe s invaliditetom i njegove okoline. Osim navedenog problema, osoba s invaliditetom susreće se s nizom arhitektonskih barijera koje prije nije niti zapažala, a nakon nastanka invaliditeta one postaju nepremostive na svim područjima življenja. Sudjelovanje u kineziološkim aktivnostima umanjuje razvoj promijenjenih oblika ponašanja, koja se gotovo uvijek javljaju nakon nastanka invaliditeta i upravo te aktivnosti mijenjaju samu osobu s invaliditetom i okolinu u kojoj ona živi, pri čemu se potvrđuje osnovni princip po kojem osoba s invaliditetom mora nastaviti živjeti. Pri tome nije od presudne važnosti ono što je izgubila, nego preostale sposobnosti.
Grad Križevci je gradnjom, uređivanjem i prilagodbom prostora namijenjenih športsko rekreativnim aktivnostima pridonio znatno bržem uključivanju osoba s invaliditetom u život zajednice.

 

Ciljevi:

- aktivno promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu na svim razinama (gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj);
- poticati sudjelovanje žena i mladih s invaliditetom u političkom i javnom životu;
- poticati osobe s invaliditetom na aktivno sudjelovanje prigodom donošenja odluka za osobe s invaliditetom;
- poticati i osigurati ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnom životu;
- osigurati pristup kulturnim institucijama;
- osigurati stručnu i financijsku potporu kulturnim projektima i programima osoba s invaliditetom;
- osigurati osobama s invaliditetom mogućnost sudjelovanja u športskim i rekreativnim aktivnostima i razonodi;
- osigurati pristup sportskim, rekreacijskim i turističkim objektima;
- osigurati djeci s teškoćama u razvoju jednak pristup sudjelovanju u igri, razonodi, uključujući te aktivnosti i u školski sustav.

Mjere i aktivnosti

1. Prilagodba glasačkih mjesta za potrebe osoba s invaliditetom i omogućavanje pomoći druge osobe po izboru osobe s invaliditetom
Rok: 2009.

2. Prilagodba prostora i građevina za provođenje kulturnih, sportskih i rekreacijskih programa
Rok: do 2010.

3. Gradnja dječjeg igrališta prilagođenog za djecu s teškoćama u razvoju
Nositelji (1-3): Upravni odjel staambeno komunalne djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom i Zajednica športskih udruga
Rok: do 2010.

4. Stručna i financijska potpora projektima udruga osoba s invaliditetom i udruga koje rade u korist osoba s invaliditetom s područja sporta, kulture, medijskog i javnog praćenja
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

 

11. Područje: CIVILNO DRUŠTVO

Uvod i ocjena stanja

Civilno društvo iznimno je važno za osobe s invaliditetom kao prostor za njihovo djelovanje i uključivanje u društveni život, ali i kao značajna nadopuna aktivnosti državnih institucija.
Najznačajniji dio civilnog društva su udruge, a udruge osoba s invaliditetom su zbog dugogodišnje tradicije i iskustva, pokretači i nositelji razvoja civilnog društva.
U Gradu Križevcima registrirano je četiri udruge osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.
Osobe s invaliditetom preko svojih udruga zaista intenzivno rade na poboljšavanju svojih životnih uvjeta, a vrlo su često jedini prostor njihove samoaktualizacije i mogućnosti ostvarivanja socijalnih kontakata.
Grad Križevci preko suradnje i partnerstva s udrugama osoba s invaliditetom već nekoliko godina pored koncepta zagovaranja, promiče ideju socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, što je među ostalim i svrha djelovanja organizacija civilnog društva na području socijalne politike. S obzirom na to da se potrebe osoba s invaliditetom mijenjaju zajedno s promjenama životnih uvjeta, državne i javne institucije zbog svog formalnog ustroja ne mogu pravodobno registrirati promjene, a još manje pružiti odgovarajuća rješenja. Udruge osoba s invaliditetom u tom procesu uvode nove tipove socijalnih usluga prilagođene potrebama svojih članova.
Udruge se istodobno javljaju u dvjema ulogama, kao korisnici usluga i, istodobno, kao pružatelji usluga svojim članovima i drugim korisnicima.
Udruge osoba s invaliditetom zagovaraju određene vrednote, prioritete i specifičnosti svoje uže grupacije ili ukupne populacije s invaliditetom.
Zagovaranjem prioriteta u financiranju socijalnih programa, udruge osoba s invaliditetom utječu na socijalnu politiku Grada Križevaca.
Grad Križevci je s udrugama osoba s invaliditetom ostvario partnerstvo u planiranju, usmjeravanju, provođenju i evaluaciji socijalnih programa u dugoročnom razdoblju.
Ovakav pristup razvoju socijalnog društva (prepoznatljiva i ravnopravna uloga svih sudionika: građana, korisnika, organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti, javnih ustanova, gospodarstva…) prepoznat je kroz realizaciju mjera i aktivnosti Križevačke strategije 2006.
Križevačka strategija je nastala na temelju zahtjeva osoba s invaliditetom koje su, zajedno sa stručnjacima, osobno ili preko svojih predstavnika u svojim udrugama sudjelovale u kreiranju i planiranju mjera.
Predstavnik udruga osoba s invaliditetom koji pokrivaju sve vrste oštećenja član je Povjerenstva koje, zajedno s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti koordinira provedbu Križevačke strategije.
Sve aktivnosti, mjere, projekti, programi, vrste i oblici pomoći koje su tijekom proteklog razdoblja provedene u Gradu Križevci inicirale su same osobe s invaliditetom ili su dale suglasnost. Iznimne aktivnosti i inicijative udruga osoba s invaliditetom u provedbi Križevačke strategije 2006. potaknule su rješavanje statusnih i temeljnih pitanja za sve socijalne, zdravstvene, humanitarne i druge udruge u Gradu Križevcima.
Niz konkretnih projekata Grada za osobe s invaliditetom realiziran tijekom provođenja Križevačke strategije posredno je pridonio ostvarivanju visoko postavljenih krajnjih ciljeva i za sljedeće razdoblje djelovanja, i to:

 

Ciljevi:

- senzibilizaciji stručne i šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom i važnost udruga;
- poticanju i razvijanju kulture dijaloga unutar širega neprofitnog sektora i udruga osoba s invaliditetom i unutar različitih grupacija osoba s invaliditetom;
- stručnom osposobljavanju udruga različitim edukacijama voditelja i članova;
- stvaranju uvjeta za razvoj i osposobljavanje članova za proces samozagovaranja (samozastupanja);
- senzibilizaciji potencijalnih sponzora i donatora za mnoge usluge i pomoći, osobito za one koje ne može osigurati Grad Križevci.

Mjere i aktivnosti

1. Sustavno jačanje javne svijesti o problemima i pravima osoba s invaliditetom, značenjem udruga osoba s invaliditetom za njihovo evidentiranje i rješavanje
Aktivnosti:
- u planiranju i provođenju svih mjera i aktivnosti nužna je uključenost udruga osoba s invaliditetom te javna i medijska prezentacija
- poticanje medija za praćenje aktivnosti udruga
- uključivanje stručne i šire javnosti preko organiziranja stručnih skupova, okruglih stolova i dr.
- poticanje akcijskih istraživanja o položaju osoba s invaliditetom i važnosti udruga.
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

2. Izgradnja stručnoga, kadrovskog i materijalnog kapaciteta udruga osoba s invaliditetom
Aktivnosti:
- osiguravanje sustavnog financiranja osnovne djelatnosti udruga od posebnog interesa (izrada kriterija za odabir udruga od posebnog interesa za grad Križevce)
Rok:  2008.
- osiguravanje sustavne edukacije voditelja i članova udruga za različita područja djelovanja
- edukacija voditelja i članova udruga za ostvarivanje principa samozagovaranja (samozastupanja), poticanje osnivanja klubova za iste aktivnosti, osiguravanje financijskih sredstava za njihovo djelovanje
- razvijanje partnerstva udruga osoba s invaliditetom s gradom Križevcima
- edukacija gradskih službenika i stručnjaka za djelovanje na području razvijanja partnerstva
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

3. Potpora udrugama i pojedincima u ostvarivanju prava i pomoći
Aktivnosti:
- organizacijska pomoć u senzibiliziranju potencijalnih sponzora i donatora za mnoge usluge i pomoći osobama s invaliditetom, osobito onih koji se ne mogu osigurati preko pomoći, projekata i programa grada Križevaca
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

 

ZAVRŠNE ODREDNICE

Prihvaćanje i provođenje Križevačke strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju mnogobrojnih sudionika. Funkciju praćenja pojedinih područja djelovanja, koordinaciju i usklađivanje svih djelatnosti na razini grada obavljat će Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Križevaca (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), sukladno funkciji i djelovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske.

Mjere i aktivnosti navedene u Križevačkoj strategiji uspješno će se i pravodobno provoditi samo uz stalnu koordinaciju između pojedinih izvršitelja.

Povjerenstvo bi koordiniralo, poticalo i pratilo provođenje pojedinih mjera, pružalo stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i suradnicima provođenja mjera i aktivnosti.

Gradski odjeli, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu grada Križevaca dužni su provoditi mjere i aktivnosti iz Križevačke strategije radi promicanja prava i unapređivanja položaja osoba s invaliditetom u gradu Križevcima.
Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Povjerenstvom, koordinirat će i pratiti provedbu Križevačke strategije.
Nadležni gradski odjeli dostavljat će Povjerenstvu do 15. siječnja svake godine izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti koje će, do 1. veljače, biti objedinjeno.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom dostavljat će Gradskom poglavarstvu do 15. veljače svake godine objedinjeno izvješće o provedbi mjera iz Križevačke strategije koje će o tome izvijestiti Gradsko vijeće Grada Križevaca.

Gradski su odjeli dužni u svoje godišnje planove rada uvrstiti mjere i aktivnosti u skladu sa Križevačkom strategijom te za svaku godinu osigurati sredstva za njihovu provedbu.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i udruge osoba s invaliditetom tiskat će, u roku od tri mjeseca od njena donošenja Strategiju u crnom tisku, na Brailleovom pismu, snimit će se na audio-kasetu i objaviti na web stranicama.

Križevačka strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010. objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Križevaca”.

 

 
 Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"