Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
03

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Strategija politike za osobe s invaliditetom

Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. - 2030.

U ožujku 2021. Europska komisija donijela je Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU-u i šire, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, u kojima su jednakost i nediskriminacija afirmirani kao temelji politika EU-a. Osobe s invaliditetom imaju pravo na sudjelovanje u svim sferama života isto kao i svi drugi. Iako je tijekom posljednjih desetljeća ostvaren napredak u pristupu zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, zapošljavanju, rekreacijskim aktivnostima i sudjelovanju u političkom životu, mnoge su prepreke i dalje prisutne. Vrijeme je da se djelovanja pojačaju i prošire.


Nova se strategija nastavlja na prethodnu, Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. i pridonosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava, orijentira na zapošljavanje i socijalne politike u Europi, s čime je u vezi Komisija donijela Akcijski plan. Strategijom se u državama članicama i na razini EU-a podupire provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.


Cilj strategije je osigurati da sve osobe s invaliditetom u Europi, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, dob ili spolnu orijentaciju:

- uživaju svoja ljudska prava,
- imaju jednake mogućnosti i jednak pristup sudjelovanju u društvu i gospodarstvu,
- mogu odlučivati o tome gdje, kako i s kim žele živjeti,
- mogu se slobodno kretati EU-om bez obzira na to koje su im potrebe za potporom,
- nisu više izložene diskriminaciji.


U novoj i poboljšanoj strategiji uzima se u obzir raznolikost invaliditeta koja obuhvaća dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja (u skladu s člankom 1. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom), koja su često nevidljiva.

Nastoji se riješiti pitanje višestrukog nepovoljnog položaja žena, djece, starijih osoba, izbjeglica s invaliditetom i osoba sa socioekonomskim poteškoćama te se promiče intersekcionalna perspektiva u skladu s Programom održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda i ciljevima održivog razvoja.


Stoga nova strategija sadržava ambiciozan skup mjera i vodećih inicijativa u različitim područjima i s nizom prioriteta, kao što su:

- pristupačnost - mogućnost slobodnog kretanja i boravka, ali i sudjelovanja u demokratskom procesu,
-  zadovoljavajuća kvaliteta života i samostalan život uz posebnu usmjerenost na proces deinstitucionalizacije, socijalnu zaštitu i nediskriminaciju na radnome mjestu,
- ravnopravno sudjelovanje putem učinkovite zaštite osoba s invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja, pružanjem jednakih prilika i omogućivanjem pristupa pravosuđu, obrazovanju, kulturi, sportu i turizmu, uz jednak pristup svim zdravstvenim uslugama,
- uloga EU-a da bude uzor drugima,
- namjera EU-a da provede tu strategiju,
- promicanje prava osoba s invaliditetom u svijetu.


Komisija će podržati države članice u oblikovanju njihovih nacionalnih strategija i akcijskih planova za daljnju provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i zakonodavstva EU-a u tom području.

Europska komisija poziva države članice da doprinesu toj novoj i poboljšanoj strategiji koja će poslužiti kao okvir za djelovanje EU-a i za provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

 
Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. - 2030.pdf
Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava.pdf
Prilozi akcijskom planu.pdf
 Križevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2019. do 2020.

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca održanoj 11. rujna 2019. godine. usvojena je Križevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2019. do 2020.

 
Krizevacka strategija za osi 2019.-2020.pdf
 EU PROJEKT “ZNANJEM U PROMJENE” EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV"

Europska unija

Europski socijalni fond

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

________________________

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

________________________

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

________________________

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Posjetite web stranicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

________________________

Čokolaterija „Hedona”

Posjetite web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci

________________________

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"