Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
19

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

SVJETSKI DAN CEREBRALNE PARALIZE, 6.10.2018.

OBVEZE UDRUGA U PROVEDBI ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14., i 154/14.) – u daljnjem tekstu: Zakon,  primjenjuje se u svim onim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca. Međutim, obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega u odnosu na radnika odnose se i na osobe na radu ako tim Zakonom nije drukčije propisano.   Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.   Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu, obavlja poslove. Radnik je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca, a osoba na radu je fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove (osoba na stručnom osposobljavanju za rad; osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom; redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu u skladu s posebnim propisom; osoba koja radi kao volonter, naučnik, student i učenik na praksi, osoba koja radi u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i slično). Iz prethodno navedenog proizlazi da se odredbe Zakona  odnose i na udruge koje imaju zaposlene radnike, ali i na one udruge koje nemaju zaposlene radnike, ali koriste rad fizičkih osoba koje nisu u radnom odnosu kod tog poslodavca tj. za njega obavljaju određene poslove. Međutim, iz tih odredbi proizlazi da fizičke ili pravne osobe kod kojih ne postoji radni odnos u skladu s općim propisima o radu ili kod kojih nema osoba na radu u skladu s posebnim propisima, nisu obvezne primjenjivati Zakon.     Provedba mjera zaštite na radu za poslovne prostorije udruge Udruge svoje djelatnosti obavljaju u prostorijama koje mogu biti u vlasništvu ili u najmu udruge. Bez obzira na to jesu li u najmu ili vlastitom prostoru, sve udruge obavezne su za te prostorije i prostore (mjesta rada), kao korisnici, provoditi mjere zaštite na radu. Zakon o zaštiti na radu mjesto rada definira kao svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom i koje mora udovoljavati minimalnim zahtjevima zaštite na radu. Poslodavac (udruga) obvezan je osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu. Minimalni zahtjevi za građevine namijenjene za rad te mjesta rada, a u svezi sigurnosti i zaštite života i zdravlja radnika propisani su odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada („Narodne novine“, broj 29/13.). Također, mjesta rada moraju biti uređena tako da uzimaju u obzir i potrebe osoba s invaliditetom, osobito pristupačnost sukladno posebnom propisu vezano za vrata, prolaze, stepeništa, tuševe, umivaonike, nužnike i drugo, koja izravno koriste ili zauzimaju te osobe, sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, broj 78/13.).     Obveza provedbe ispitivanja sredstava rada i obveza zaštite posebno osjetljivih skupina radnika   Isto tako, za sredstva rada koje koriste udruge, što podrazumijeva građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i radnom opremom, u skladu s odredbama Zakona  i njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, potrebno je obavljati preglede, odnosno provoditi ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika te je, u vezi s time, obavezno i periodički u propisanim rokovima ispitivati ispravnost instalacija kao i vršiti ispitivanja parametara radnog okoliša na mjestu rada, a naročito kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, u radnom postupku nastaje prašina, u radnom postupku nastaje buka odnosno vibracije, pri radu se koriste, proizvode ili prerađuju opasne kemikalije, pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima, na radu su prisutni rizici od eksplozivne atmosfere te kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika. Međutim, što se tiče posebno osjetljivih skupina radnika (maloljetni radnici, trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile, radnice koje doje, radnici oboljeli od profesionalne bolesti te radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili postoji neposredni rizik od smanjenja radne sposobnosti) utvrđenih Zakonom o zaštiti na radu, udruge moraju poštovati odredbe tog zakona te su im obvezne osigurati posebnu zaštitu na radu. Maloljetnik ne smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove i koji ispunjava ostale propisane uvjete. Tim posebno osjetljivim skupinama radnika poslodavac je obvezan prilagoditi uvjete i raspored radnog vremena radi uklanjanja rizika za sigurnost i zdravlje odnosno osigurati druge odgovarajuće poslove, odnosno mjesto rada, ako prilagodbe nisu tehnički izvedive i/ili opravdane. Stoga možemo zaključiti da se udruga, kao i svaki drugi poslovni subjekt, mora pridržavati posebnih propisa koji uređuju predmetnu djelatnost, pa tako i propisa o zaštiti na radu, a obavezna je i prema osobama koje za udrugu obavljaju rad ispuniti sve obveze koje su Zakonom propisane poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.     Osnovne obveze poslodavca iz zaštite na radu   Procjena rizika Poslodavac je obavezan imati izrađenu procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu. Za neispunjenje ove obveze Zakonom predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za fizičke odnosno odgovorne osobe pravnih osoba.     Plan evakuacije i spašavanja Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja te odrediti i osposobiti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, kao i osposobiti odnosno upoznati s navedenim planom sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine. Nepoštivanje ovih obveza kažnjivo je novčanim kaznama od 10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za fizičke odnosno odgovorne osobe pravnih osoba.     Osposobljavanje za rad na siguran način Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način, u roku od najviše 60 dana po zapošljavanju radnika. Osposobljavanja mogu provoditi samo ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava.   Ispitivanje strojeva i uređaja Prema Zakonu  poslodavac je dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim rizicima mogu obavljati samo ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava.     Ispitivanje elektroinstalacija Poslodavac je dužan periodički ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine. Ta obveza proizlazi ne samo iz Zakona o zaštiti na radu nego i iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“, broj 5/10.). Ako poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u provedbi inspekcijskog nadzora može se zabraniti uporaba, odnosno izvršiti pečaćenje radnih prostorija.     Ispitivanja radnog okoliša Poslodavac je dužan najmanje jednom u dvije godine obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti). Svrha ispitivanja je utvrditi koliko su nalazi ispitivanja u granicama utvrđenim propisima i normama koje se odnose na pojedina područja kako bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnost radnika na radu. Navedena ispitivanja mogu provoditi samo ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava.     Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama. U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu, te još po jedan na svakih sljedećih 50 radnika, a isto tako poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći koja uvijek mora biti dostupna, označena i zaštićena od neovlaštenog korištenja.     Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu te istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu. Poslodavac je obvezan na mjestu rada postaviti na vidljivo mjesto sigurnosne znakove (znakove opasnosti, zabrana i upozorenja), znakove za evakuaciju, spašavanje i sigurnosno-požarne upute, upute i oznake za rukovanje radnom opremom te upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, izvorima zračenja i drugim izvorima opasnosti i štetnosti.
03.04.2018.SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU, 02.04.2018.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu Glavna skupština UN-a odabrala je za obilježavanje 2. travnja čime želi skrenuti pozornosti javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života.     Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je specifičan uzrok još nepoznat. Prema epidemiološkim istraživanjima, na 10000 novorođene djece rađa se 4 do 5 djece s autizmom. Kada je riječ o autističnom spektru poremećaja govori se o 10 do 15 djece na 10000 novorođenih. Autistične osobe imaju teškoće u komunikaciji i socijalnim odnosima, te se opiru svakoj promjeni navika. Njihovo ponašanje obilježava nezainteresiranost za druge, mehaničko ponavljanje pojedinih pokreta ili radnji, te neuobičajeno vezivanje za neki predmet. Neka autistična djeca pokazuju iznimne motorne, matematičke i druge vještine. Osobe s autističnim poremećajem imaju niz životnih teškoća. Primjereni edukacijski pristupi pružani tijekom cijelog života, podrška obiteljima i stručnjacima koji su uključeni u tretman, te pružanje odgovarajućih usluga i pomoći u okviru zajednice uz poticanje pozitivnog stava u društvu mogu poboljšati kvalitetu i dostojanstveniji stil života ovih osoba. Autistični poremećaj obuhvaća: autizam Kannerovog tipa, razvojne psihoze, atipični autizam, Rettov sindrom i druge sveobuhvatne poremećaje.     Kod većine autista postoje nepravilnosti u četiri velika organska sustava: živčani, imunološki, endokrini i probavni sustav.     Prvi je korak testiranje, testiranje i opet testiranje. Neki od preporučenih testova uključuju, ali nisu ograničeni na: alergija na hranu, organske kiseline, aminokiseline, određivanje nivoa serotonina, imunološka testiranja (uključujući razinu antitijela), funkcija jetre, štitne žlijezde, prisustvo teških metala u organizmu, neurološki testovi kao što su: MR, EEG, CT. Testiranja probavnog sustava, kao što su endoskopske pretrage, mogu se također ordinirati kod autističnog djeteta s probavnim simptomima. Sve ovo čini se poprilično opsežno, a i skupo za zdravstveni sustav. Najbolji je pristup jedna po jedna pretraga. Potrebno je rješavati problem po problem i svakom problemu prići posebno. Nutritivne intervencije kroz nadomjestak minerala i vitamina čine značajan dio liječenja autizma. Mnogi pristupi pozitivno će utjecati na ponašanje. Osnovna je postavka da će djeca, što se bolje osjećaju, bolje i učiti. Nadomjestak vitamina i minerala bit će osnovica za poboljšanje zdravlja što će potaknuti većinu bihevioralnih/govornih/okupacijskih vježbi.
03.04.2018.USKRSNA ČESTITKA

  Neka u vašem srcu vlada mir Kristov, a Krist neka vam bude svijetlo koje će vas voditi kroz život!     Sretan Uskrs!   Udruga osoba s invaliditetom Križevci
27.03.2018.“LJUBIČASTI DAN” - DAN PODRŠKE OSOBAMA S EPILEPSIJOM, 26.03.2018.

Godine 2010. Hrvatska se po prvi puta uključila u organizaciju „Ljubičastog dana“ koji se obilježava 26. ožujka kao Dan podrške osobama s epilepsijom, inicijativom Hrvatske udruge za epilepsiju i Referentnog centra za epilepsiju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.   Obilježavanje ove manifestacije pokrenuto je 2008. godine, inicijativom tada  9-godišnje djevojčice Cassidy Megan, njenih roditelja i Udruge za epilepsiju iz Nove Škotske u Kanadi. Djevojčica je zbog epilepsije imala ograničenja u svakodnevnom životu, a posebno neugodna iskustva za nju su bila stigmatizacija i izolacija. Ponukana takvim osjećajima i željom da ljudi oko nje više znaju o epilepsiji, javno je istupila i pred cijelim svijetom izjavila da ima epilepsiju. Od tada se taj datum obilježava kao „Purple Day“ – Dan podrške osobama s  epilepsijom. S obzirom na izniman odjek javnosti i uključivanje više od stotinu zemalja diljem svijeta u ovu manifestaciju, isti je službeno proglašen najutjecajnijim međunarodnim danom u svrhu podizanja razine osviještenosti o epilepsiji, a u Kanadi je i službeno zakonski priznat.   Obucite ljubičasto i dajte podršku osobama s epilepsijom!
26.03.2018.NACIONALNI DAN INVALIDA RADA, 21.3.2018.

Hrvatski Sabor na svojoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009. godine donio je Odluku o proglašenju „Nacionalnog dana invalida rada“ – 21. ožujak („Narodne novine“, broj: 24/09).   Hrvatski savez udruga invalida rada organizira  Nacionalnu  kampanju „Tjedan dana s invalidima rada“ u sklopu Nacionalnog dana invalida rada koja će trajati od 19. do 25. ožujka 2018. S ovom Kampanjom želimo upozoriti javnost o općim i posebnim problemima invalida rada, te mogućim prijedlozima za rješavanje istih. Također, želimo ostvariti suradnju i povezivanje s tijelima državne uprave koji su nadležni za provedbu javnih politika koje su bitne za invalide rada.   Kampanjom želimo ukazati da u Hrvatskoj još nisu iskorišteni potencijali i sposobnosti invalida rada, jer u društvu prevladava mišljenje da je invaliditet sinonim za radnu nesposobnost. Invaliditet je godinama razlog preranog umirovljenja osoba čije su se preostale radne sposobnosti mogle koristiti, ali ih je društvo pasiviziralo i isključilo iz procesa rada. Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja koja ne samo da nije razvijala sustav profesionalne rehabilitacije, nego ga je godinama zapuštala i marginalizirala, a posebno smatramo potrebnim navesti da je obrazovni sustav za osobe s invaliditetom zastario i ne odgovora potrebama tržišta rada. Procjena preostalih sposobnosti i njihov razvoj kroz profesionalnu rehabilitaciju i prekvalifikaciju je ključ očuvanja i razvijanja preostalih radnih sposobnosti osoba s invaliditetom. Smatramo da se u Hrvatskoj nedovoljno potiče razvoj fleksibilnih oblika rada, a podrška na radnom mjestu nije na zadovoljavajućoj razini. U brojnim djelatnostima ima prostora u kojima možemo i trebamo iskoristiti potencijale invalida rada i ako stremimo harmoničnom razvoju u njemu mora biti mjesta za njih. Nužno je da se dobar zakonodavni okvir, progresivne i osmišljene poslovne politike podudaraju s interesom  osoba s invaliditetom, poslodavaca i društva u cjelini.   Obilježavanjem Nacionalnog dana invalida rada – 21. ožujak ostvaruje se elementarna komunikativna povezanost šire društvene zajednice s najvećom populacijom osoba s invaliditetom – invalidima rada, njihovim problemima, pravima, aktivnostima i nastojanjima na prevenciji invaliditeta i zaštiti na radu. Osobe s invaliditetom – invalidi rada obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada, smatraju neophodnim iz razloga upozoravanja šire javnosti sa pravima i interesima invalida rada, ujedno ostvariti visok stupanj prepoznatljivosti, senzibilizirati javnost sa problemima sa kojima se susreću invalidi rada, te poglavito ukazati na potrebu provođenja aktivnosti prevencije nastanka novih invalida rada.   Udruga osoba s invaliditetom Križevci obilježiti će Nacionalni dan invalida rada postavljanjem prigodnog štanda - informativnog kutka, na Nemčićevom trgu u Križevcima od 21.03.2018. godine u vremenu od 10:00 – 12:00 sati. Tom prigodom uspostaviti ćemo komunikaciju sa svojim sugrađanima o:    -promoviranju prava invalida rada odnosno osoba s invaliditetom;   -podizanju razine javne svijesti o problemima, pravima i interesima invalida rada odnosno osoba s invaliditetom;   -borbi protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema invalidima rada odnosno osoba s invaliditetom na svim područjima života.   Srdačno dobrodošli!
20.03.2018.MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA SINDROMOM DOWN, 21.3.2018.

U srijedu, 21. ožujka 2018. obilježava se Međunarodni dan osoba sa sindromom Down.   Ujedinjeni narodi su 10. studenog 2011. prihvatile predloženu rezoluciju i donijeli odluku da se Međunarodni dan Down sindroma (WDSD - World Down Syndrome Day) obilježava upravo 21. ožujka, jer taj datum predstavlja 3 reprodukcije 21. kromosoma što je glavno genetsko obilježje osoba s Down sindromom. Usvajanjem ove odluke UN iskazuje svoju podršku zaštiti prava osoba s Down sindromom u cijelom svijetu, a posebice u zemljama u razvoju.     U Republici Hrvatskoj živi preko 1700 osoba s Down sindromom, a Udruga osoba s invaliditetom Križevci nastoji svojim aktivnostima nadopuniti ono što sustav (socijalni, zdravstveni, obrazovni) nije u mogućnosti, te podići standard rane edukacije djece kako bi mogla postati ravnopravni članovi društva te pohađati redovne vrtiće i učiti u redovnim školama sa svojim vršnjacima.  
20.03.2018.SVJETSKI DAN SOCIJALNOG RADA, 20.3.2018.

Svjetski dan socijalnog rada pojavio se na inicijativu dviju poznatih organizacija širom svijeta. Riječ je o Međunarodnoj udruzi škola socijalnog rada i Međunarodnom savezu socijalnih radnika. Posebna zasluga za utvrđivanje datuma pripada Međunarodnom vijeću za socijalnu sigurnost, koja je odobrila ideju koju navode gore navedene zajednice. Osim toga, praznik je dobio aktivnu potporu raznih društvenih organizacija s nacionalnim statusom, koji djeluju u stotinama država.   Svjetski dan socijalnog rada ove se godine obilježava u utorak 20.3.2018. godine, pod motom "Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica".   Udruga osoba s invaliditetom Križevci svim socijalnim radnicima i drugima koji u svome radu primjenjuju metode i principe socijalnog rada čestita Međunarodni dan socijalnog rada i želi puno uspjeha u promicanju prava korisnika i informiranja javnosti o ulozi djelatnosti socijalnog rada u unapređenju kvalitete života u zajednici.  
19.03.2018.PRAVNA KLINIKA

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban.   Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 14.03.2018. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć.     Napominjemo, da osobe trebaju sa sobom donijeti: - fotokopiju osobne iskaznice - fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem   Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći.
13.03.2018.SRETAN DAN ŽENA!

Međunarodni dan žena obilježava se u svijetu u spomen na 8. ožujka 1908., kada je 15.000 žena zaposlenih u tekstilnoj industriji u New Yorku prosvjedovalo tražeći kraće radno vrijeme, bolju plaću, pravo glasa i zabranu rada djece. Ulazak na tržište rada i bolji društveni položaj u većini zemalja nije doveo i do primjerene podjele rada u obitelji, pa je rezultat bio dvostruka opterećenost žena. Istraživanja u Srednjoj i Istočnoj Europi pokazala su da žene tjedno “odrade” preko 85 sati plaćenog i neplaćenog rada, u odnosu na 70 radnih sati muškaraca. Iako je učinjen značajan pomak u prepoznavanju i zaštiti ženskih ljudskih prava u svijetu, žene još uvijek nisu ravnopravne s muškarcima. Većina od 1,3 milijarde siromašnih u svijetu čine žene, u prosjeku imaju manja primanja od muškaraca za isti posao, a i dalje su u velikom postotku žrtve raznih vidova nasilja.   Svim ženama čestitamo Dan žena!
08.03.2018.MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI, 28.2.2018.

U svijetu postoji oko sedam tisuća vrsta rijetkih bolesti koje pogađaju više od 300 milijuna ljudi.   Rijetke bolesti su prema definiciji one bolesti koje se javljaju na manje od 5 pojedinaca na 10 000 stanovnika. Iako rijetke, kada se uzme veliki broj rijetkih bolesti (između 6000 i 7000 različitih dijagnoza) dolazimo do podatka da u Europi od rijetkih bolesti boluje oko 6-8% cjelokupne populacije. Za pojedine, češće dijagnoze, postoje udruge pacijenata ali mnoge dijagnoze nemaju svoje udruge radi veoma malog broja oboljelih. Naime, unutar same grupe rijetkih bolesti, postoje i one koje su “vrlo rijetke”, te pogađaju jednu osobu na 100,000 stanovnika ili čak i manje. Takvi pacijenti su posebno izolirani i ranjivi. No, obzirom da se većina oboljelih od rijetkih bolesti susreće sa sličnim problemima formiraju se udruge za sve rijetke bolesti koje okupljaju i udruge za pojedine dijagnoze i individualne članove.   S medicinske strane, to su najčešće kronične, degenerativne i smrtonosne bolesti, zbog čega je oboljelima značajno smanjena kvaliteta života, pogotovo jer su ovisni o tuđoj pomoći. Čest je slučaj da se takve bolesti kasno dijagnosticiraju, upravo zbog svoje rijetkosti. Sa socijalne strane, javnost, a čak i stručni krugovi, imaju vrlo malo saznanja o rijetkim bolestima, zbog čega je psihosocijalna skrb slabo organizirana. S obzirom da postoji širok spektar simptoma, a mnogi od njih su vrlo teški, oboljeli rijetko kad mogu sudjelovati u društvenom životu svoje zajednice koja nije prilagođena njihovim potrebama. Samim time, oboljeli se susreću s mnogim socijalnim i psihološkim problemima koji dodatno smanjuju kvalitetu života oboljelih i članova njihovih obitelji. Za velik dio rijetkih bolesti još uvijek nisu pronađeni učinkoviti lijekovi, dok su za one za koje postoje lijekovi uglavnom toliko skupi da si ih oboljeli ne mogu priuštiti. Jedna od aktivnosti Saveza je upravo pomaganje oboljelima i njihovim obiteljima u Republici Hrvatskoj da se konkretni lijekovi za pojedine rijetke bolesti uvrste na listu posebno skupih lijekova pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.   Sam Međunarodni dan rijetkih bolesti je 28. veljače, a u Hrvatskoj, tijekom cijele veljače, u svim centrima županija, organizirane su aktivnosti  u sklopu kampanje "Zagrli za rijetke". Cilj je ovogodišnje kampanje je prikupili što više informacija o oboljelima i njihovim borbama s ciljem daljnjeg djelovanja.
27.02.2018. < 1 2 3 4 5 > 
 
EU PROJEKT “AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA”

EU PROJEKT "AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

 

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II"

Europska Unija           
"Zajedno do fondova EU"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"