Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
31

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18. i 125/19.), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora, ministar zdravstva donio je Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 19/20.) koji je stupio na snagu 28. veljače 2020. Evo kratkog pregleda navedenog Plana.

 


Ovim Planom se određuju zadaće i ciljevi zdravstvene zaštite, prioritetna razvojna područja, osnove razvoja sustava zdravstvene zaštite, zdravstvene potrebe stanovništva od posebnoga interesa za Republiku Hrvatsku, specifične potrebe i mogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite na potpomognutim područjima ili područjima s razvojnim posebnostima, nositelji zadaća i rokovi za ostvarivanje Plana, osnove razvoja zdravstvene djelatnosti po razinama, uključujući izobrazbu i usavršavanje radnika u sustavu zdravstva te mjerila za određivanje mreže javne zdravstvene službe uzimajući u obzir dostupnost zdravstvene zaštite po područjima.


Plan zdravstvene zaštite donosi se na temelju analize stanja zdravlja i potreba stanovništva uvažavajući kadrovske i financijske mogućnosti, s tim da prema članku 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republika Hrvatska iz državnog proračuna osigurava, među ostalim, sredstva za epidemiološko praćenje, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i kroničnih nezaraznih bolesti i bolesti ovisnosti. Osim Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na svom području, sukladno točki XII. Plana.

 


Prema točki II., provedbu ovoga Plana, primjenom mjera utvrđenih Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, osiguravaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

 


Zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj osigurava se i provodi u jedinstvenom sustavu zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj razini i razini zdravstvenih zavoda, a koje su razine međusobno funkcionalno povezane i usklađene, ovisno o opsegu i složenosti poslova te o specifičnostima pojedinih područja.

 


Kao prioritetno razvojno područje Plan, među ostalim, određuje promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih, masovnih kroničnih bolesti te ozljeda i invaliditeta, a sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti je prepoznato kao zdravstvena potreba stanovništva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

 


Nositelji zadaća za ostvarivanje Plana su: Republika Hrvatska, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinice lokalne samouprave i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

 


Praćenje provedbe učinka provedbe Plana provodit će se korištenjem alata Globalno breme bolesti (engl. Global Burden of Disease Health Matrix) i rutinskih statističkih podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Izvješće o provedbi Plana izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstva i dostavlja ga jednom godišnje ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

 
  

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"