Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Studeni
16

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM RASPISUJE NATJEČAJ ZA DODJELU PRIJENOSNIH RAČUNALA

MEĐUNARODNI DAN SVJESNOSTI O DUCHENNEU, 7.9.2019.

Budi i ti moje svjetlo!   Za ovogodišnje obilježavanje Svjetska organizacija Duchenne napravila je video „Svjetlo za svjesnost o Duchennovoj mišićnoj distrofiji“. Ovaj videozapis nastao je spontanošću djece i snage emocija. Od djece je traženo da uđu u mračnu sobu, slijede putanju svjetla i posegnu u kutiju, otvore i pogledaju što će se dogoditi. Nakon otvaranja, kutija ispunjava sobu s prekrasnim svjetlom i odjednom crveni balon, simbol ovog svjetskog dana, leti gore. Osmijeh se pojavljuje na svakom dječjem licu. Osmijeh koji dolazi iz svjetla koje svatko posjeduje i koje može dati drugima: bezgranična ljubav je svjetlost člana obitelji, predanost je svjetlo volontera, pažnja je svjetlo stručnjaka koji se brinu o djeci i dječacima s DMD tražeći lijek, prisutnost je svjetlost prijatelja, altruizam je svjetlo darivatelja. https://www.youtube.com/watch?v=M8N6egJ3R80 Svatko može donijeti svoje svjetlo za proslavu ovog dana, pridružiti se ovom važnom pokretu i stvoriti osmijeh na tisućama lica. Podržimo djecu i obitelji pogođene Duchenne mišićnom distrofijom!
09.09.2019.NA SNAZI PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POREZA NA DOHODAK

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u („Narodnim novinama“,  broj 80/19.) i stupa na snagu 1. rujna 2019. godine. Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak, izvijestila je Porezna uprava.   Prema navedenom Pravilniku od 1. rujna 2019. godine porez na dohodak se ne plaća na:   1.     naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam - do iznosa 2.500,00 kn godišnje -          primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma -          radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu. Iskazivanje na Obrascu JOPPD - strana B, polje 15.1 oznaka 69 - Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.     2.     naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka -          vjerodostojna dokumentacija: odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete) -          radnik je dužan poslodavcu dati izjave :     -da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu  troška,     -je li  kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu    -u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi -          naknada se mora uplatiti na račun radnika -          troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju Iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 70 - Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. Prema načelu blagajne ista se prikazuje u JOPPD obrascu na dan isplate ili do 15. dana u tekućem mjesecu za naknade isplaćene u prethodnom mjesecu. U 2019.godini troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja moguće je radniku isplatiti za razdoblje 2019. do visine stvarnih izdataka.   3.     troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina: a)    kada poslodavac ugovori smještaja s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca, Iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 67 - Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarene u prethodnom mjesecu bez obzira na datum plaćanja usluge smještaja. Poslodavac u 2019.godini može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka b)    kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj,  poslodavac mora isplatiti naknadu troškova smještaja na račun radnika. •         poslodavac donosi odluke o isplati naknade, •         poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun), •         ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ukoliko ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku, •         trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično), •         isplaćuje se na račun radniku, •         priznaje se samo za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca, •         radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu. Iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 68 - Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se pomiruju na račun radnika i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke po osnovi naknade za smještaj koji su isplaćeni u prethodnom mjesecu. Poslodavac u 2019.godini  može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka. c)     Ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju. •         na obrascu JOPPD upisuje se – oznaka 67 i predaje do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarenih u prethodnom mjesecu.   4.     novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje Neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku. Radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu. Iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 65 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke isplaćene u prethodnom mjesecu. Poslodavac u 2019.godini može radniku isplatiti  novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane na račun u punom iznosu do 5.000,00 kn.   5.     troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem Računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti  podmireni bezgotovinskim putem. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca. Trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana. Može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama. Radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu. Iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 66 - Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu. Poslodavac u 2019.godini  može radniku platiti troškove prehrane za razdoblje od 1. rujna 2019. do iznosa 12.000,00 kuna. Ako je prehrana organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju. Iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1  – oznaka 66  do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu.   Skreće se pozornost da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije.  Vjerodostojna dokumentacija su osim odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastarnim rokovima. Budući da sklapanjem ugovora tj. donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku poslodavac preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano, mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak.   Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn. To znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od 1. rujna 2019.g. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn.   Određeni broj radnika temeljem kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu već imaju pravo na naknadu troška smještaja i prehrane kao dogovoreni dodatak na plaću koja je, budući se smatrala oporezivim dohotkom, uvećavala bruto plaću,  postavljeno je pitanje može li poslodavac iste, s obzirom na izmjene propisa, sada isplatiti neoporezivo. Na to pitanje nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dostavilo je mišljenje Klasa 110-01/19-01/113 URBROJ:524-03-01-01/2-19-2 od 2. kolovoza 2019.g. temeljem kojeg isto nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana. Stoga je u izmjenama i dopunama Pravilnika propisana prijelazna i završna odredba temeljem koje se svi novi neoporezivi primici mogu isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu toga Pravilnika. Izmjenama i dopunama Pravilnika više nisu na snazi odredbe o neoporezivim primicima sezonskih radnika za trošak smještaja i prehrane sezonskih radnika. Propisani su novi neoporezivi primici za trošak smještaja i prehrane za sve radnike, a ne samo za one koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove. Zbog izvješćivanja o naknadnoj isplati tog neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD ostala je oznaka 62. Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak. Ističe se da fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak možete pogledati na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1672.html.  
02.09.2019.UDRUZI ODOBRENA SREDSTVA ZA NASTAVAK PROVEDBE DVA PROJEKTA

Župan Darko Koren u utorak 16. srpnja u prostorijama Županijske uprave potpisao je  ugovore o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu za sufinanciranje programa i projekata udruga umirovljenika te udruga iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Udruzi osoba s invaliditetom Križevci odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 18.000 kn za nastavak provedbe projekata „Zajedno u zajednici“ i „Kreativne radionice“, s trajanjem do 31.10.2019. Projekt „Zajedno u zajednici“ kao jedan od glavnih problema definira nedovoljnu dostupnost usluge organiziranog prijevoza za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, kojima su te usluge potrebne. Kako bismo im osigurali potrebne socijalne usluge (odlazak liječniku, odlazak u školu, rješavanje statusnih pitanja, specijalističkih pregleda, odlazak na sud, u ljekarnu, nabavu živežnih namirnica, rješavanja administrativnih stvari) ovim projektom predviđeno je zapošljavanje vozača  na puno radno vrijeme. Nadalje, ovim projektom želimo povećati mobilnost osoba s invaliditetom i uključiti ih u događanja u lokalnoj zajednici i šire. Kombi vozilom prevozili bismo osobe s invaliditetom na međusobna druženja, kako u našoj Udruzi tako i na susrete u ostalim udrugama diljem Hrvatske, gdje bi bili uključeni i u sportske aktivnosti (pikado, viseća kuglana, belot, šah i nabaci krug). Predviđeno je i sufinanciranje tradicionalnog okupljanje osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske na blagdan Sv. Marka Križevčanina, 7. rujna 2019. Tom prilikom za sve sudionike organiziramo zajednički doručak i ručak gdje sudionici razmjenjuju iskustava između udruga i pojedinaca, a što je najvažnije osobe s invaliditetom osjete da su ravnopravni građani. Kako ne bismo prekinuli tradiciju ovim programom želimo osigurati sredstva za održavanje 19. Susreta osoba s invaliditetom Hrvatske „Križevci 2019“.   Projektom  „Kreativne radionice“  osigurana su sredstva za zapošljavanje jedne osobe sa smislom za kreativno koja će svakodnevno organizirati kreativne radionice za osobe s invaliditetom upotrebnom raznih tehnika, npr. oslikavanja predmeta u decoupage tehnici, na stiroporu, izrada grafika, rad s gipsom, novinskim papirom, izrada nakita, pletenje, šivanje za početnike koji se nisu još susreli s takvim tehnikama kao i rad sa naprednom skupinom., ovisno o tome koje su sklonosti i interesi zainteresiranih korisnika. Kroz radionice će učiti i razvijati vještine koje su potrebne za uključivanje i socijalizaciju u sredini u kojoj žive. Uz to međusobno će se i družiti razmjenjivati svoja iskustva.   Na oba projekta Udruzi su partneri Grad Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci.
25.07.2019.SPAROVA DONACIJA OD 30.000 KUNA, 24.7.2019.

Danas, 24.07.2019. godine, prilikom otvaranja novog trgovačkog centra SPAR u Križevcima, predsjednik Uprave Spara Hrvatska Helmut Fenzl uručio je donaciju od 30.000,00 kuna Udruzi osoba s invaliditetom Križevci, a koju je preuzeo njezin predsjednik Petar Gatarić. Kroz dvadeset godina svoga rada, svojim brojnim projektima i programima Udruga osoba s invaliditetom poboljšavala je i poboljšava kvalitetu življenja osoba s invaliditetom križevačkog kraja kao i okolnih Općina: Kalnik, Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Sv. Ivan Žabno. Dodijeljena donacija je znak da je tvrtka Spar Hrvatska prepoznala aktivnosti i rezultate rada ove Udruge i sav trud koji ulaže u poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, razvoju društvenog poduzetništva i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Tvrtka Spar ovom nesebičnom i hvale vrijednom donacijom pokazala je svu humanost i osjetljivost prema jednoj od najugroženijoj skupini društva kao što su osobe s invaliditetom, te im se ovim putem još jednom najsrdačnije zahvaljujemo.
24.07.2019.ODRŽAN 15. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP „NAŠ POGLED U BUDUĆNOST“

Pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, 9. i 10. svibnja 2019. u Falkensteiner Hotelu Adriana u Zadru, održan je 15. Međunarodni stručni skup 'Naš pogled u budućnost', namijenjen stručnjacima u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.   Održivi razvoj sustava profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, održivi razvoj zaštitnih i integrativnih radionica, inovacije postojećih sadržaja i procesa, personalizacija tržišne komunikacije samo su neke od tema koje su predstavili domaći i inozemni stručnjaci u više od 20 izvanrednih prezentacija, predavanja te panel raspravi.   Cilj skupa u Zadru, kao i svih dosadašnjih, bila je razmjena je iskustva dobrih praksa i znanja. Program događanja prilagođen je relevantnim temama vezanim za područje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom na hrvatskoj i europskoj sceni, te kao takav predstavlja jedinstvenu priliku da kroz partnersku suradnju gospodarskog sektora, akademske zajednice i relevantnih institucija pridonesemo razvoju svijesti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom na radnom mjestu i tržištu rada. Na skupu je sudjelovao i predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Petar Gatarić, s izlaganjem na temu “HEDONA” križevačka čokolaterija – integrativna radionica". Naglasio je da svojim primjerom društvenog poduzetništva i integrative radionice, Udruga osoba s invaliditetom Križevci, zajedno sa tvrtkom „Hedona“ d.o.o. svakodnevno doprinosi ciljevima zapošljavanja osoba s invaliditetom koje određuje nacionalno zakonodavstvo i strateški dokument Europa 2020.   U nastavku možete preuzeti i prezentaciju sa skupa.      
13.05.2019.PRAVNA KLINIKA, 15.5.2019.

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban. Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 15.5.2019. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć. Napominjemo, da osobe trebaju sa sobom donijeti: - fotokopiju osobne iskaznice - fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći. Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 14.5.2019. godine svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili na telefon 048/681-211.
07.05.2019.UDRUZI ODOBREN PROJEKT “ZAJEDNO U ZAJEDNICI”

Predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci Petar Gatarić, potpisao je u ponedjeljak, 6.5.2019., u Velikoj gradskoj vijećnici, ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Zajedno u zajednici". Grad Križevci odobrio je Udruzi iznos od 14.500,00 kn za sufinanciranje projekta.   Projekt kao jedan od glavnih problema definira nedovoljnu dostupnost socijalnih usluga za starije osobe i osobe s invaliditetom kojima su te usluge potrebne. Kako bismo im osigurali potrebne socijalne usluge (odlazak liječniku, rješavanje statusnih pitanja, specijalističkih pregleda, odlazak na sud, poreznu upravu, u ljekarnu, nabavu živežnih namirnica, rješavanja administrativnih stvari u gradu) ovim projektom planiramo im omogućiti besplatnu usluga prijevoza kombi vozilom Udruge. Nadalje, ovim programom želimo povećati mobilnost osoba s invaliditetom i uključiti ih u događanja u lokalnoj zajednici i šire, te će Udruga, kao i prijašnjih godina, organizirati odlazak na susrete u ostale prijateljske Udruge diljem Hrvatske.  Tom prilikom za sve sudionike organiziramo zajednički doručak i ručak gdje sudionici razmjenjuju iskustava između udruga i pojedinaca.  
07.05.2019.NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM, 5.5.2019.

                    Dana 05. svibnja 2019. te narednih nekoliko dana, 19. godinu za redom, obilježava se Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom. Navedeni dan se ističe kao izuzetno značajan jer daje pozornicu za predstavljanje svih značajnih pitanja vezanih za osobe s cerebralnom paralizom, koja u svakodnevnim tokovima, ne uspijevaju doći do izražaja. Takve prilike, od velike važnosti za same osobe s cerebralnom paralizom i članove njihovih obitelji, pružaju mogućnost da se njihov glas čuje snažnije no inače i stvori jasnu platformu za daljnje djelovanje. U obilježavanju sudjeluju udruge i njihovi članovi diljem Hrvatske putem prigodnih radionica i aktivnosti kojima se nastoji podići razina svijesti o potrebi zadovoljavanja socijalnih potreba osoba s cerebralnom paralizom.   Shodno prethodno navedenom, pod geslom „Znanjem do socijalnih usluga“, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize organizira provedbu dvodnevne radionice s ciljem jačanja kapaciteta udruga članica za planiranje, razvoj i pružanje kvalitetnih usluga u zajednici koja će potaknuti na kvalitetniju suradnju te razvoj mreže usluga s ciljem zadovoljavanja socijalnih potreba i socijalnog uključivanja osoba s cerebralnom paralizom. Naglasak je stavljen na povećanje socijalnih usluga kako bi se obuhvatilo prostorno i prometno izolirane korisnike. Ciljana skupina radionice su voditelji/stručni suradnici 31 udruge članice HSUCDP koji će sudjelovanjem u radionicama održanim od strane stručnjaka iz polja pružanja socijalnih usluga, osnažiti kapacitete vlastitih organizacija u svrhu pružanja kvalitetnijih socijalnih usluga.                                     Kako bi se osigurao informativan i stručan karakter radionice, odabrane su teme kojima će se pružiti cjelovit i sveobuhvatan uvid u pitanja ostvarenja socijalnih usluga. Tako će sudionici imati priliku steći saznanja o socijalnim politikama na razini Europske unije, ostvariti informacije o zakonskim okvirima i propisima o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga te mogućnostima za uključivanje u Mrežu pružatelja usluga. Uz sve navedeno, biti će istaknuti primjeri dobre prakse na polju ostvarenja i pružanja socijalnih usluga od strane udruga. Radionica će se održati 06. i 07. svibnja 2019. u Jastrebarskom.                                 Kao i prethodnih godina, obilježavanjem Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom, nastoji se povećati razina svijesti o problematici vezanoj za osobe s cerebralnom paralizom, pružiti smjer prema kojem ići pri ostvarenju snažnih kapaciteta za planiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga, te u konačnici, osobama s cerebralnom paralizom omogućiti kvalitetan život.
03.05.2019.USKRSNA ČESTITKA

17.04.2019.PRAVNA KLINIKA, 24.4.2019.

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban. Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 24.4.2019. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć. Napominjemo, da osobe trebaju sa sobom donijeti: - fotokopiju osobne iskaznice - fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći. Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 23.4.2019. godine svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili na telefon 048/681-211.
15.04.2019. < 1 2 3 4 > 
 
EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT “AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA”

EU PROJEKT "AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

 

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II"

Europska Unija           
"Zajedno do fondova EU"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"